Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

1.Trung tâm tư vấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm (Hello work)

14Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Là cơ quan củ a nhà nư ớ c ti ế n hành các ho ạ t đ ộ ng v ề tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm mi ễ n phí. Trung tâm tư v ấ n
và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm đư ợ c n ố i k ế t v ớ i h ệ th ố ng m ạ ng, cho nên có th ể xem đư ợ c các tin t ứ c tuy ể n ngư ờ i c ủ a
toàn qu ố c. Ngoài ra cũng nh ậ n tư v ấ n v ề vi ệ c làm bán th ờ i gian.
Ngườ i nói đư ợ c ti ế ng Nh ậ t thì có th ể s ử d ụ ng trung tâm tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm g ầ n đó, ngư ờ i không nói đư ợ c ti ế ng Nh ậ t cũng có th ể s ử d ụ ng trung tâm tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm nhưng trư ớ c đó nên g ọ i đi ệ n tho ạ i xác nh ậ n.
Khi đi đăng ký tìm việ c làm thì s ẽ đư ợ c xác nh ậ n tư cách lưu trú. Xin hãy mang h ộ chi ế u và ththẻ lưu tr trú hohoặc gi giấy chchứng mi nh l là ngưngười v vĩnh tr trú đđặc bi biệt theo.
Mộ t s ố trung tâm tư v ấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm (Hello work) cũng có ngư ờ i d ị ch.
Bả ng li ệ t kê các trung tâm tư v ấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm dành cho ngư ờ i nư ớ c ngoài

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf

 

 

Tham khả o: Trung tâm ph ụ c v ụ ủ ng h ộ và hư ớ ng d ẫ n thuê d ụ ng ngư ờ i lao đ ộ ng nư ớ c ngoài Shinjyuku “Hư ớ ng d ẫ n s ử d ụ ng ” (Đo ạ n th ứ 2 t ừ trên)

Trung tâm ph ụ c v ụ tuy ể n d ụ ng ngư ờ i nư ớ c ngoài Tokyo “Hư ớ ng d ẫ n cho sinh viên nư ớ c ngoài: cách đăng ký xin vi ệ c”(Đoạ n th ứ 1 t ừ dư ớ i)