Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

7.Qui t ắ c cơ b ả n c ủ a cách đ ổ rác, ngày thu rác

13Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Rác ở gia đình thì s ẽ thu gom theo các c ấ p như t hành ph ố , phư ờ ng xã.v.v… nhưng s ẽ ph ả i đ ổ rác vào ngày đã đư ợ c qui đ ị nh trư ớ c và ph ả i theo m ộ t phương pháp đư ợ c qui đ ị nh. Lúc đ ầ u ph ả i nh ậ n sách hư ớ ng d ẫ n đ ổ rác ở phòng hành chính khu v ự c đ ể n ắ m ch ắ c l ạ i nơi đ ổ rác, ngày và th ờ i gian đ ổ c ủ a các lo ạ i rác . N ế u b ạ n ở nhà chung cư thì hãy h ỏ i l ạ i văn phòng qu ả n lý nhà chung cư.

 

●Phân lo ạ i rác Tùy t

Tùy từ ng nơi cách phân lo ạ i rác s ẽ khác nhau nhưng ít nh ấ t có 3 lo ạ i chính là rác cháy đư ợ c, rác không cháy đư ợ c và rác thô, l ớ n. Đ ạ i th ể s ẽ theo cách phân lo ạ i dư ớ i đây.

 

Chú ý:
-Ở t ừ ng khu v ự c có nhi ề u cách vi ế t khác nhau v ề các lo ạ i rác.
-Thư ờ ng thì nh ữ ng lo ạ i rác nhi ệ t đ ộ cao mà khi đ ố t s ẽ phát sinh khí đ ộ c hay làm h ỏ ng lò đ ố t đư ợ c coi là rác không cháy đư ợ c. Nhưng g ầ n đây, ở t ừ ng khu v ự c vi ệ c phân lo ạ i rác s ẽ khác nhau cho nên c ầ n ph ả i chú ý.
-Có th ự c t ế là cho dù là rác cháy đư ợ c nhưng vì qui t ắ c c ủ a khu v ự c hay cách x ử lý rác nên ph ả i phân thành lo ạ i không cháy đư ợ c.
-Rác đư ợ c phân ra trên quan đi ể m là có thiêu đ ố t hay không, ho ặ c là rác tài nguyên hay không, đó như là qui đ ị nh c ủ a t ừ ng khu v ự c ch ứ không h ẳ n là tính v ậ t lý cháy đư ợ c hay không.

 

●Đ ổ b ấ t h ợ p pháp

Rác đổ không thích h ợ p s ẽ không đư ợ c thu gom. Vi ệ c t ự ý đ ổ rác ngoài khu v ự c qui đ ị nh s ẽ b ị ph ạ t n ặ ng trên pháp lu ậ t. Chính vì không ch ỉ là gây khó c h ị u cho ngư ờ i s ố ng xung quanh mà là gây h ạ i đ ế n môi trư ờ ng nên tuy ệ t đ ố i không đư ợ c đ ổ rác b ấ t h ợ p pháp.

 

●Đi ề u l ệ phòng c ấ m x ả rác b ừ a bãi

Điề u l ệ phòng c ấ m nh ữ ng vi ệ c như v ứ t tàn thu ố c lá, lon, chai không ở đư ờ ng đư ợ c qui đ ị nh ở h ầ u h ế t các cơ quan hàn h chính khu v ự c, trư ờ ng h ợ p x ấ u s ẽ b ị ph ạ t ti ề n hay b ị công b ố danh tính. Cho dù không có đi ề u l ệ này đi n ữ a cũng đ ừ ng x ả rác b ừ a bãi.

 

●V ề cách x ử lý rác thô,l ớ n

Trừ máy đi ề u hòa, tivi, t ủ l ạ nh, t ủ đông l ạ nh, máy gi ặ t thì phương pháp thu gom nh ữ ng đ ồ đi ệ n hay đ ồ gia đình l ớ n tùy t ừ ng khu v ự c s ẽ khác nhau.
Cũng có nhữ ng khu qui đ ị nh ngày đ ổ rác, cũng có nh ữ ng khu ph ả i liên l ạ c v ớ i phòng hành chính và đ ổ vào ngày đư ợ c qui đ ị nh. Cũng có nh ữ ng khu mà ph ả i làm nhi ề u th ủ t ụ c và tr ả l ệ phí tùy đ ộ l ớ n và tính ch ấ t c ủ a đ ồ th ả i.

Về cách đ ổ rác thô, l ớ n hãy h ỏ i l ạ i phòng hành chính khu v ự c hay văn phòng ph ụ trách v ệ sinh. Khi chuy ể n nhà ch ẳ ng h ạ n s ẽ phát sinh m ộ t lư ợ ng l ớ n rác thô, l ớ n khi đó hãy bàn v ớ i phòng hành chính.

 

●Các đ ồ đi ệ n gia d ụ ng thu ộ c đ ố i tư ợ ng tái ch ế

Dự a theo Lu ậ t Tái thương ph ẩ m hóa đ ồ cơ khí gia đình (Lu ậ t tái ch ế đ ồ đi ệ n gia d ụ ng), máy đi ề u hòa, tivi, t ủ
l ạ nh, t ủ đông l ạ nh, máy gi ặ t không th ể thu gom nhi ề u cùng m ộ t lúc. Hãy nh ờ đ ế n c ử a hàng đã mua hay các c ử a
hàng mua l ạ i và tr ả l ệ phí.