Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

6.Đư ờ ng nư ớ c

10Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Đườ ng nư ớ c ăn và nư ớ c th ả i khi s ử d ụ ng đ ề u ph ả i đăng ký và ph ả i tr ả ti ề n. Đư ờ ng nư ớ c th ả i thì tùy t ừ ng khu v ự c có nơi thì trang thi ế t b ị đ ầ y đ ủ , cũng có nơi không. Cách tr ả ti ề n s ẽ khác nhau nên ban đ ầ u hãy xác nh ậ n ở c ử a liên h ệ c ủ a phòng hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

●M ở và ng ừ ng đư ờ ng nư ớ c

Đ ể b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng nư ớ c hay ng ừ ng s ử d ụ ng nư ớ c khi chuy ể n nhà ch ẳ ng h ạ n, hãy liên l ạ c v ớ i tr ụ s ở c ấ p nư ớ c c ủ a t ừ ng khu v ự c hay là b ộ ph ậ n ph ụ trách đư ờ ng nư ớ c ở phòng quan hành chính kh u v ự c r ồ i thông báo đ ị a ch ỉ ,h ọ tên, ngày chuy ể n nhà và h ỏ i cách tr ả ti ề n.
Về ti ề n nư ớ c thì có nhi ề u nơi c ứ 2 tháng m ớ i ki ể m tra đ ồ ng h ồ nư ớ c 1 l ầ n nhưng tùy t ừ ng khu v ự c có th ể ki ể m tra 1 tháng 1 l ầ n. Sau khi ki ể m tra đ ồ ng h ồ nư ớ c s ẽ đư ợ c trao phi ế u chi t i ế t và đư ợ c yêu c ầ u thanh toán ti ề n,
nguyên t ắ c tr ả ti ề n b ằ ng chuy ể n s ổ hay tr ả t ạ i ngân hàng ho ặ c c ử a hàng ti ệ n d ụ ng 24/24h đ ề u gi ố ng v ớ i đi ệ n và ga.

 

●S ự c ố đư ờ ng nư ớ c

Nh ữ ng lúc đư ờ ng nư ớ c b ị s ự c ố như n ứ t ố ng thì dùng m ả nh v ả i qu ấ n l ạ i cho nư ớ c kh ỏ i p hun ra xung quanh r ồ i v ặ n khóa vòi theo chi ề u kim đ ồ ng h ồ , trư ớ c m ắ t c ứ ng ắ t nư ớ c r ồ i nh ờ s ử a ch ữ a. Hãy g ọ i đ ế n b ộ ph ậ n ph ụ trách đư ờ ng nư ớ c c ủ a phòng hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

●Nư ớ c th ả i, nư ớ c nhà v ệ sinh

Dị ch v ụ nư ớ c th ả i s ẽ đư ợ c ti ế n hành cùng lúc khi b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng đư ờ ng nư ớ c. Ti ề n phí nư ớ c th ả i đư ợ c yêu c ầ u tr ả cùng v ớ i ti ề n nư ớ c, ứ ng v ớ i s ố nhân kh ẩ u hay lư ợ ng nư ớ c đã dùng.

Ngoài ra,ở nh ữ ng gia đình không b ắ t đư ờ ng ố ng nư ớ c th ả i thì s ẽ đư ợ c hút nư ớ c v ệ sinh. Thư ờ ng thì s ẽ liên l ạ c tr ự c ti ế p v ớ i ngư ờ i chuyên nghi ệ p đã đư ợ c cơ quan hành chính c ấ p phép đ ể h ọ đ ế n làm giúp. V ề ti ề n phí thì đư ợ c tính theo lư ợ ng nư ớ c đư ợ c hút hay s ố nhân kh ẩ u trong nhà tùy qui đ ị nh c ủ a nơi đó. C ụ th ể hãy h ỏ i cơ quan hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.