Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

5.Ga

09Apr 2020 dejimaadmin
  • 转帖

●Ga đô th ị và ga hóa d ầ u

Trong ga s ử d ụ ng ở gia đình thì có 2 lo ạ i là ga đô th ị v à ga hóa d ầ u, s ẽ s ử d ụ ng nh ữ ng d ụ ng c ụ chuyên d ụ ng cho t ừ ng lo ạ i đó. D ụ ng c ụ cho ga đô th ị không dùng đư ợ c cho ga propan, ngư ợ c l ạ i không th ể dùng d ụ ng c ụ c ủ a ga hóa d ầ u cho ga đô th ị . Trư ớ c h ế t xem l ạ i lo ạ i ga r ồ i dùng d ụ ng c ụ phù h ợ p. Khi mua d ụ ng c ụ ga m ớ i hay khi chuy ể n nhà đ ế n khu v ự c khác nh ớ ph ả i xem lo ạ i ga. V ề vi ệ c tr ả ti ề n ga thì gi ố ng cách tr ả ti ề n đi ệ n.

 

●Cách m ở đư ờ ng ga

Ga đô thị : Khi bắ t đ ầ u s ử d ụ ng ga đô th ị thì ph ả i thông báo ngày b ắ t đ ầ u dùng cho công ty c ấ p ga. Ngư ờ i ph ụ trách s ẽ đ ế n m ở đ ồ ng h ồ ga, ki ể m tra d ụ ng c ụ ga và gi ả i thích cách dùng cho mình.

Ga hóa d ầ u:N ế u ở ch ỗ ở có thi ế t b ị ga hóa d ầ u thì hãy đ ế n c ử a hàng ga làm đăng ký s ử d ụ ng. Gi ố ng như ga đô th ị , cũng s ẽ có ngư ờ i ph ụ trách đ ế n ki ể m tra d ụ ng c ụ ga và gi ả i thích cách s ửd ụ ng.

 

●Khi rò ga

Dấ u hi ệ u ga rò r ỉ thư ờ ng là có mùi ga, khi s ử d ụ ng b ế p ga có ng ọ n l ử a màu vàng dài thoát ra, khi s ử d ụ ng d ụ ng
c ụ ga thì có mùi l ạ . T ấ t c ả nh ữ ng cái này là d ấ u hi ệ u rò r ỉ ga. Có th ể tr ở thành nguyên nhân h ỏ a ho ạ n nên khi đ ể
ý th ấ y ga rò r ỉ hãy x ử lý theo nh ữ ng cách sau:

1.Đóng khóa ga r ồ i m ở c ử a s ổ
2.C ắ t công t ắ c c ủ a các thi ế t b ị đi ệ n và thi ế t b ị có l ử a
3.Liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p ga

Để không h ố t ho ả ng nh ữ ng lúc kh ẩ n c ấ p như rò ga, nên dán t ờ gi ấ y ghi s ố đi ệ n tho ạ i c ủ a công ty c ấ p ga ở v ị trí
d ễ nhìn nh ấ t.

●D ừ ng ga (khi chuy ể n nhà)

Khi v ề nư ớ c hay chuy ể n nhà c ố g ắ ng nhanh chóng liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p ga và thông báo ngày d ừ ng s ử d ụ ng
ga. Ngư ờ i ph ụ trách s ẽ đ ế n khóa đ ồ ng h ồ và làm th ủ t ụ c thanh toán giúp.