Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

4.Đi ệ n

09Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

●Cách b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng đi ệ n v à ti ề n đi ệ n

Điệ n thì đư ợ c cung c ấ p vào t ậ n nhà thông qua đ ồ ng h ồ đi ệ n nhưng ở nh ữ ng nhà không s ử d ụ ng thì ng ừ ng cung c ấ p đi ệ n. Trư ớ c khi vào ở hãy liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n đ ể mình có th ể s ủ d ụ ng đi ệ n. Khi xong t ấ t c ả th ủ t ụ c ch ỉ c ầ n g ạ t c ầ u dao là có th ể s ử d ụ ng đi ệ n. Đi ệ n áp tiêu chu ẩ n thư ờ ng dùng ở các gia đình Nh ậ t là 100 vôn.V ớ i nh ữ ng đ ồ đi ệ n không ph ả i c ủ a Nh ậ t thì s ẽ khác đi ệ n áp nên mua nh ữ ng b ộ đi ề u ch ỉ nh đi ệ n áp ở các c ử a hàng
đi ệ n.
Tiề n đi ệ n thì m ỗ i tháng ngư ờ i ph ụ trách s ẽ ki ể m tra đ ồ ng h ồ đ i ệ n 1 l ầ n 1 tháng, và phi ế u chi ti ế t có ghi ti ề n ph ả i tr ả s ẽ đư ợ c g ử i đ ế n nhà. Vi ệ c tr ả ti ề n có th ể dùng s ổ ngân hàng c ủ a mình chuy ể n ti ề n b ằ ng các máy t ự đ ộ ng ho ặ c có th ể tr ả t ạ i ngân hàng, bưu đi ệ n hay các c ử a hàng ti ệ n d ụ ng m ở 24/24h.

 

●T ầ n s ố sóng

Tầ n s ố sóng c ủ a đi ệ n xoay chi ề u đư ợ c s ử d ụ ng ở Nh ậ t thì vùng Đông Nh ậ t B ả n là 50Hz, Tây Nh ậ t B ả n là 60Hz.
Các đ ồ đi ệ n đư ợ c bán t ạ i Nh ậ t h ầ u như đ ề u đ ố i ứ ng v ớ i c ả 2 lo ạ i sóng, không v ấ n đ ề gì. Nhưng khi chuy ể n nhà đ ế n vùng khác t ầ n s ố ho ặ c vùng giáp ranh 2 lo ạ i t ầ n s ố mà không bi ế t t ầ n s ố đi ệ n ở vùng đó thì nên h ỏ i l ạ i ở các c ử a hàng đi ệ n.

 

●Khi b ị ng ắ t đi ệ n

Nế u đi ệ n t ự nhiên ng ắ t thì nên ki ể m tra l ạ i c ầ u dao. C ầ u dao thư ờ ng ở trên tư ờ ng ho ặ c ở ch ỗ trên c ử a vào nhà,khi vào ở nên xem trư ớ c. N ế u c ầ n c ủ a c ầ u dao ở dư ớ i thì đ ẩ y nó lên nút “nh ậ p” ở trên. Trư ờ ng h ợ p làm th ế mà v ẫ n m ấ t đi ệ n thì hãy liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n. Lúc này thì c ầ n s ố hi ệ u t ờ cam k ế t.
Thêm nữ a dù không ph ả i b ị ng ắ t đi ệ n nhưng n ế u s ử d ụ ng cùng lúc nhi ề u đ ồ đi ệ n thì có th ể đi ệ n s ẽ t ự ng ắ t. N ế u c ầ n c ủ a c ầ u dao ở dư ớ i thì trư ớ c tiên rút dây c ắ m c ủ a các đ ồ đi ệ n đang dùng r ồ i m ớ i đ ẩ y c ầ n c ầ u dao lên trên.

 

●D ừ ng đi ệ n (khi chuy ể n nhà)

Khi v ề nư ớ c hay khi chuy ể n nhà thì ph ả i liên l ạ c trư ớ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n ít nh ấ t là 3 đ ế n 4 ngày r ồ i t hông báo h ọ tên đ ị a ch ỉ , ngày chuy ể n nhà, đ ị a ch ỉ m ớ i, s ố hi ệ u cam k ế t khách hàng, r ồ i làm theo s ự ch ỉ d ẫ n c ủ a nhân viên.
Vi ệ c thanh toán ti ề n đi ệ n ngoài vi ệ c tr ả b ằ ng s ổ ngân hàng thì có th ể nh ờ g ử i phi ế u thanh toán đ ế n đ ị a ch ỉ m ớ i.