Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

2.Nhà công ích

07Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Nhà công ích là nhà mà các cơ quan hành chính khu v ự c như t ỉ nh, thành ph ố , phư ờ ng xã và các xí nghi ệ p công
c ộ ng cung c ấ p v ớ i m ứ c giá r ẻ cho nh ữ ng ngư ờ i dân đang g ặ p khó khăn v ề vi ệ c mua nhà. Có các lo ạ i nhà như là
nhà ở do đô ph phủ ttỉnh qu quản l lý, nhà ở do th thành ph phố ququản l lý, nhà ở do khu phphố ququản l lý nhà cho thuê UR. Vì tư cách
c ủ a ngư ờ i nh ậ p cư đã đư ợ c qui đ ị nh s ẵ n nên ch ỉ có nh ữ ng ngư ờ i nào đ ủ tư cách m ớ i đư ợ c nh ậ p cư. Mu ố n bi ế t
thêm chi ti ế t thì vào xem ph ầ n Nhà công