Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

1.Nhà thuê tư

07Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Nhà thuê tư nhân là nhà, căn h ộ ho ặ c chung cư mà đ ể vào ở là ph ả i tr ả ti ề n thuê nhà cho ngư ờ i ch ủ . Ti ề n thuê
nhà ph ả i tr ả trư ớ c m ỗ i tháng (c ầ m ti ề n đ ế n và tr ả ). Cũng có nh ữ ng trư ờ ng h ợ p là ngoài ti ề n nhà còn c ầ n ph ả i
đóng thêm ti ề n qu ả n lý, ti ề n công ích .v.v… trư ờ ng h ợ p như v ậ y thì ph ả i đóng chung v ớ i ti ề n nhà. B ạ n mu ố n bi ế t
thêm chi ti ế t thì vào xem ph ầ n   Nhà thuê tư nhân