Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

1.B ằ ng lái xe

07Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Nhữ ng đi ề u c ầ n thi ế t khi l ấ y b ằ ng lái xe c ủ a Nh ậ t B ả n

Bạ n ph ả i d ự thi nh ữ ng k ỳ thi/ki ể m tra dư ớ i đây b ấ t k ể b ạ n là ngư ờ i nư ớ c nào. Tuy nhiên, có trư ờ ng h ợ p có th ể
d ự thi k ỳ thi ki ế n th ứ c b ằ ng ti ế ng Anh, do đ ó b ạ n nên tìm hi ể u trư ớ c.

 

ỞNh ậ t B ả n, đi h ọ c ki ế n th ứ c giao thông và k ỹ năng lái xe t ạ i trung t âm hu ấ n luy ệ n lái xe r ồ i l ấ y b ằ ng lái là ph ổ
bi ế n. T ố n kho ả ng 30 v ạ n yên ti ề n l ệ phí đ ố i v ớ i b ằ ng lái xe hơi lo ạ i ph ổ thông. Vì th ờ i đi ể m thi c ủ a các trung tâm
khác nhau nên b ạ n c ầ n liên l ạ c tr ự c ti ế p v ớ i trung tâm đ ể h ỏ i c ụ th ể . N ế u t ố t nghi ệ p khóa h ọ c c ủ a trung tâm
hu ấ n luy ệ n lái xe thì b ạ n s ẽ đư ợ c mi ễ n k ỳ thi k ỹ năng, và b ạ n s ẽ đư ợ c c ấ p b ằ ng n ế u đ ậ u k ỳ thi ki ể m tra năng l ự c
và ki ế n th ứ c do Ban công an t ổ ch ứ c. Các gi ờ h ọ c c ủ a trung tâm hu ấ n luy ệ n lái xe cũng gi ố ng như các k ỳ thi đ ề u
b ằ ng ti ế ng Nh ậ t.

 

Đ ổ i sang b ằ ng lái xe Nh ậ t B ả n

Hiệ n t ạ i b ạ n có b ằ ng lái xe l ấ y t ạ i nư ớ c mình còn hi ệ u l ự c, và có th ể ch ứ ng minh mình đã ở trong nư ớ c trên 3
tháng t ừ khi l ấ y b ằ ng, thì b ạ n có th ể đ ổ i b ằ ng lái đđó sang b ằ ng lái c ủ a Nh ậ t. NNếu b bạn đư được th thẩm tra/ x xác nh nhận l là không gây tr trở ngngại g gì cho vi việc l lái xe ở NhNhật th thì ssẽ đưđược mi miễn tr trừ mmột ph phần cu cuộc thi l lấy b bằng (làm các câu h ỏ i
ki ể m tra xác nh ậ n ki ế n th ứ c và thi k ỹ năng) t ạ i nơi thi l lấy b bằng l lái, trung tâm thi l ấ y b ằ ng lái c ủ a s ở c ả nh sát đô
phphủ ttỉnh th thành nơi b ạ n đang s ố ng

 

●Nhữ ng gi ấ y t ờ c ầ n thi ế t đ ể chuy ể n đ ổ i b ằ ng lái sang b ằ ng lái Nh ậ t B ả n

・Đ ơn xin đ ổ i b ằ ng lái (có s ẵ n ở trung tâm thi l ấ y b ằ nglái)

・HHình (chi ề u cao 3cm x chi ề u ngang 2.4cm, ch ụ p chưaquá 6 tháng) , số lưlượn g h hình c cần th thì ttùy theo h hạng m mụcxin

・3. PhiPhiếu cư tr trú ccó ghi qu quốc t tịch ( nguyên qu quán) (trư trườnghhợp ngư người không đăng k ký cư tr trú ththì ccần gi giấy t tờ chchứngminh c của ch chủ nhnhà trtrọ hohoặc qu quản l lý khkhách s sạn )

・B ằ ng lái xe c ủ a nư ớ c mình (n ế u trên b ằ ng không cóghi ngày c ấ p thì ph ả i có v ậ t ch ứ ng minh ngày c ấ p)

・B ả n d ị ch ti ế ng Nh ậ t c ủ a b ằ ng lái (b ắ t bu ộ c ph ả i là b ả n d ị ch do s ở hành chính ho ặ c cơ quan lãnh s ự c ủ a nư ớ cngoài ho ặ c JAF phát hành)

・H ộ chi ế u (có ghi ngày xu ấ t nh ậ p c ả nh)

 

Tùy theo qu quốc gia m mà ccòn c cần nh những t tài li liệu kh khác ngo ngoài nh những t tài li liệu trên. V Về chi ti tiết xin h hỏi trung tâm
ccấp gi giấy ph phép l lái xe c của khu v vực nơi m mình s sống.

 

*Ngư ờ i kh ông có kh khả năng nói và vi ế t ti ế ng Nh ậ t thì c ầ n có thông d ị ch đi cùng.
*Đ ố i v ớ i b ằ ng lái c ủ a 2 5 qu ố c gia và 1 khu v ự c sau đư ợ c mi ễ n k ỳ thi 3. K ỳ thi ki ế n th ứ c và 4. K ỳ thi k ỹ năng:
Pháp, Đ ứ c, Th ụ y S ỹ , Ý, B ỉ , Hà Lan, Lúc xem bua, Anh, Đan M ạ ch, Ai len, Hy L ạ p, Tây Ban Nha, B ồ Đ à o Nha,
Th ụ y Đi ể n, Na uy, Băng Đ ả o, Ph ầ n Lan, Áo, Úc, New zi lan, Hàn Qu ố c, CCộng ho hoà SSéc, Canada , Bang Marylan
vvà Bang Washington c của Hi Hiệp Ch Chủng Qu Quốc Hoa K Kỳ Slovenia, Monaco, Đ à i Loan (t ạ i th ờ i đi ể m tháng 4 năm20 1 7
JAF (Liên minh xe hơi Nh ậ t B ả n)
xe hơi Nh ậ t B ả n) là t ổ ch ứ c làm các d ị ch v ụ c ứ u vi ệ n 24/24 su ố t năm khi có s ự c ố hay s ự hư
h ỏ ng xe x ả y ra. Ngoài ra, n ế u b ạ n tr ở thành h ộ i viên (ph ả i đ ó ng h ộ i phí hàng năm) thì b ạ n s ẽ đư ợ c cung c ấ p
nhi ề u đ ặ c quy ề n khác ví d ụ như là các thông tin v ề đi ề u kh i ể n giao thông.

 

Phát hành bả n d ị ch b ằ ng lái xe nư ớ c ngoài

Khi đổ i b ằ ng lái xe nư ớ c ngoài sang b ằ ng lái xe c ủ a Nh ậ t B ả n, b ạ n c ầ n có b ả n d ị ch ti ế ng Nh ậ t c ủ a b ằ ng lái xe
nư ớ c ngoài. Ch ỉ công nh ậ n b ả n d ị ch c ủ a các t ổ ch ứ c sau: JAF, Đ ạ i s ứ quán/ lãnh s ự quá n ho ặ c cơ quan đã c ấ p
phát b ằ ng lái xe nư ớ c ngoài.
Lệ phí xin c ấ p b ả n d ị ch m ộ t b ằ ng lái là 3,000 yên, n ế u xin qua đư ờ ng bưu đi ệ n thì s ẽ tính thêm phí ggửi l lại là
500 yên ( Bao g gồm c cả llệ phphí

 

●Trang web c ủ a JAF:

http://www.jaf.or.jp/(ti ế ng Nh ậ t)

http://www.jaf.or.jp/e/index.htm(ti ế ng Anh)

 

●Qui t ắ c c ơ b ả n dành cho xe đ ạ p

・Xe đạ p hãy đi phía bên trái đư ờ ng

・Không chạ y song song v ớ i xe khác

・Chú ý sự chuy ể n đ ộ ng c ủ a xe hơi và ngư ờ i đi b ộ

・Ở v ỉ a hè có bi ể n báo xe đ ạ p có th ể đi thì hãy đi trên v ỉ a hè

・Vỉ a hè thì ưu tiên ngư ờ i đi b ộ . Không đư ợ c phóng nhanh rung chuông b ắ t ngư ờ i đi b ộ tránh đư ờ ng. Ngoài ra trong trư ờ ng h ợ pc ả n tr ở s ự đi l ạ i c ủ a ngư ờ i đi b ộ thì ph ả i d ừ ng xe t ạ m th ờ i

・Bu ổ i t ố i b ắ t bu ộ c ph ả i b ậ t đèn

・Phả i d ừ ng l ạ i quan sát an toàn bên trái bên ph ả i ở nơi có bi ể n báo Nh ấ t th ờ i d ừ ng l ạ i Ph

・Phả i tuân th ủ và đi theo tín hi ệ u đèn ở các nút giao thông có đèn tín hi ệ u. Ở nơi mà trên v ỉ a hè có làn đư ờ ng cho xe đ ạ p thì hãy
đi trên làn đư ờ ng xe đ ạ p đó

 

●Qui t ắ c c ơ b ả n dành cho xe h ơi và xe máy

・Ngườ i chưa l ấ y b ằ ng lái xe và ngư ờ i đã u ố ng rư ợ u bia tuy ệ t đ ố i không đư ợ c đi ề u khi ể n xe
hơi, xe máy. Nh ữ ng hành vi này r ấ t nguy hi ể m nên s ẽ b ị x ử ph ạ t r ấ t n ặ ng

・Khi lên xe hơi thì c ả ngư ờ i đi ề u khi ể n và ngư ờ i ng ồ i cùng đ ề u ph ả i th ắ t dây an toàn. Khi cho tr ẻ chưa đ ủ 6 tu ổ i lên xe thì ph ả i s ử
d ụ ng gh ế tr ẻ em. Khi đi xe máy b ắ t bu ộ c ph ả i đ ộ i mũ b ả o hi ể m

・Do not use a mobile phone while

・Phả i theo s ự ch ỉ d ẫ n c ủ a đèn giao thông , bi ể n báo, ký hi ệ u ch ỉ d ẫ n trên đư ờ ng Ở

・Ở nơi có bi ể n báo Nh ấ t th ờ i d ừ ng l ạ i thì ph ả i d ừ ng t ạ m th ờ i và quan sát s ự an toàn bên trái bên ph ả i Ở

・Ở v ạ ch sang đư ờ ng đang có ngư ờ i c ố g ắ ng băng qua thì ph ả i d ừ ng l ạ i và cho ngư ờ i ta đi trư ớ c

・Ở Nh ậ t tai n ạ n c ủ a ng ư ờ i già ngày cành nhi ề u. Khi nhìn th ấ y ngư ờ i cao tu ổ i ph ả i th ậ t lưu tâm