Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

4. Các loạ i ch ữ a tr ị không n ằ m trong ph ạ m vi đư ợ c b ả o hi ể m

01Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Nế u gia nh ậ p b ả o hi ể m y t ế công, m ứ c chi tr ả phí y t ế cơ b ả n ch ỉ có 30%. Tuy nhiên nh ữ ng trư ờ ng h ợ p như sau
không đư ợ c áp d ụ ng b ả o hi ể m.

 

・Mang thai, sinh đ ẻ thông thư ờ ng

・Phá thai không ph ả i dolý do b ệ nh t ậ t

・Ki ể m tra s ứ c kh ỏ e, kháms ứ c kh ỏ e toàn di ệ n.

・Ch ỉ nh hình làm đ ẹ p, ch ỉ nhrăng

・Chích ng ừ a ,Thương t ậ t do tai n ạ n giaothông, đánh nhau

・Những loại thuốc, trịliệu,phẫu thuật, kiểm tra khác không nằm trong phạm vi bảo hiểm khám và chữa bệnh.