Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

3.Cơ quan y t ế

01Apr 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Trướ c nh ấ t tìm ki ế m phòng m ạ ch, b ệ nh vi ệ n có th ể ch ữ a tr ị căn b ệ nh, v ế t thương đang m ắ c, k ế đó s ẽ n ộ p th ẻ
b ả o hi ể m y t ế t ạ i qu ầ y ti ế p tân. Sau khi n ộ p th ẻ b ả o hi ể m s ẽ đ ợ i ở phòng ch ờ , l ầ n lư ợ t th ự c hi ệ n các bư ớ c sau
khám b ệ nh, tính ti ề n và nh ậ n thu ố c.
Các bướ c c ụ th ể gi ố ng như ở dư ớ i đây.

 

1. Muố n đư ợ c ch ữ a tr ị b ệ nh t ậ t,v ế t thương
Tìm kiế m phòng m ạ ch, b ệ nh vi ệ n nơi có th ể ch ữ a tr ị b ệ nh t ậ t, v ế t thương đó.

 

2. Đi đế n phòng m ạ ch, b ệ nh vi ệ n.

Tạ i qu ầ y ti ế p tân nói “s hoshin desu” (khám b ệ nh l ầ n đ ầ u) và xu ấ t trình th ẻ
b ả o hi ể m. Lúc này thông thư ờ ng t ạ i đây s ẽ ghi các đi ề u quan tr ọ ng lên gi ấ y
xin khám b ệ nh hay phi ế u ph ỏ ng v ấ n khám b ệ nh. Phi ế u ph ỏ ng v ấ n khám
b ệ nh là m ẫ u đơn đ ể ghi các tri ệ u tr ứ ng, quá trình c ủ a b ệ nh t ậ t h i ệ n nay
ho ặ c là có tình tr ạ ng d ị ứ ng hay không. Sau khi ghi xong thì đem n ộ p t ạ i
qu ầ y ti ế p tân và ch ờ

 

3. Khám bệ nh

Khi đượ c g ọ i tên thì vào phòng khám, khám b ệ nh. Tùy tình tr ạ ng b ệ nh
t ậ t mà có trư ờ ng h ợ p ph ả i xét nghi ệ m, chũa tr ị . M ặ t khác n ế u c ầ n thi ế t
thì đăng ký trư ớ c cho l ầ n khám b ệ nh k ế ti ế p.

 

4. Thanh toán

Phí y tế ch ủ y ế u đư ợ c thanh toán b ằ ng ti ề n m ặ t (tùy nơi cũng có th ể
thanh toán b ằ ng th ẻ tín d ụ ng). Sau khi khám b ệ nh xong n ế u nh ậ n
đư ợ c hóa đơn thanh toán phí y t ế thì n ộ p hóa đơn đó t ạ i c ử a thanh
toán. Sau đó nên gi ữ l ạ i biên nh ậ n. NNếu c hi phí y t ế ccủa 1 th tháng cao
(tùy m ứ c thu nh ậ p tiêu chu ẩ n c ủ a ngư ờ i mua b ả o hi ể m) s ẽ đư ợ c chi
tr ả m ộ t ph ầ n phí y t ế , ngoài ra n ế u trong m ộ t năm phí y t ế vu ợ t quá
100.000 yên thì s ẽ đư ợ c khkhấu tr trừ vvào thu nh nhập nên thu thuế thu nh nhập

 

5. Nhậ n thu ố c

Khi thanh toán sẽ nh ậ n đư ợ c đơn thu ố c, mang đơn thu ố c đ ế n ti ệ m bán thu ố c
có đư ợ c ghi là “Chozai Yakkyoku” (ti ệ m bán thu ố c có dư ợ c sĩ) đ ể nh ậ n thu ố c.
T ạ i đây ti ề n thu ố c s ẽ đư ợ c thanh toán riêng (t i ệ m thu ố c ngoài b ệ nh vi ệ n). Cũng
có ti ệ m thu ố c n ằ m trong b ệ nh vi ệ n, lúc đó ti ề n thu ố c s ẽ đư ợ c tính chung v ớ i phí
y t ế (ti ệ m thu ố c trong b ệ nh vi ệ n).
* Khi tái khám bệ nh, mang th ẻ khám b ệ nh đ ế n khoa nơi s ẽ khám b ệ nh đ ể đăng
ký ho ặ c thông qua máy đăng ký tái khám b ệ nh. Cũng có trư ờ ng h ợ p đăng ký t ạ i
qu ầ y ti ế p tân và các bư ớ c k ế ti ế p gi ố ng như khám b ệ nh l ầ n đ ầ u.