Nagasaki-Ken

Chiêu mộ người tham gia「nhằm phát động hoạt động giới thiệu Nagasaki tràn đầy sức sống từ du học sinh Tỉnh Nagasaki」

07Jul 2020 Nagasaki-Ken

【Đối tượng được tham gia là du học sinh tại các trường đại hoc V.v trong Tỉnh Nagasaki】!

 

Bạn có muốn giới thiệu về một Nagasaki tràn đầy sức sống thông qua các khu du lịch hấp dẫn của tỉnh Nagasaki không ?

Chúng tôi cần chiêu mộ người tham gia các tour tham quan trãi nghiệm trong tỉnh Nagasaki, mà đối tượng là du học sinh đang học tại các trường tiếng Nhật, trường chuyên môn, trường đại học trong tỉnh Nagasaki.

 

Lịch trình, điều kiện tham gia, thông tin cụ thể hãy xem trang bên dưới.

https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/447781.html

 

 

 

1.Trung tâm tư vấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm (Hello work)

14Apr 2020 Nagasaki-Ken

Là cơ quan củ a nhà nư ớ c ti ế n hành các ho ạ t đ ộ ng v ề tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm mi ễ n phí. Trung tâm tư v ấ n
và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm đư ợ c n ố i k ế t v ớ i h ệ th ố ng m ạ ng, cho nên có th ể xem đư ợ c các tin t ứ c tuy ể n ngư ờ i c ủ a
toàn qu ố c. Ngoài ra cũng nh ậ n tư v ấ n v ề vi ệ c làm bán th ờ i gian.
Ngườ i nói đư ợ c ti ế ng Nh ậ t thì có th ể s ử d ụ ng trung tâm tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm g ầ n đó, ngư ờ i không nói đư ợ c ti ế ng Nh ậ t cũng có th ể s ử d ụ ng trung tâm tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm nhưng trư ớ c đó nên g ọ i đi ệ n tho ạ i xác nh ậ n.
Khi đi đăng ký tìm việ c làm thì s ẽ đư ợ c xác nh ậ n tư cách lưu trú. Xin hãy mang h ộ chi ế u và ththẻ lưu tr trú hohoặc gi giấy chchứng mi nh l là ngưngười v vĩnh tr trú đđặc bi biệt theo.
Mộ t s ố trung tâm tư v ấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm (Hello work) cũng có ngư ờ i d ị ch.
Bả ng li ệ t kê các trung tâm tư v ấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm dành cho ngư ờ i nư ớ c ngoài

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf

 

 

Tham khả o: Trung tâm ph ụ c v ụ ủ ng h ộ và hư ớ ng d ẫ n thuê d ụ ng ngư ờ i lao đ ộ ng nư ớ c ngoài Shinjyuku “Hư ớ ng d ẫ n s ử d ụ ng ” (Đo ạ n th ứ 2 t ừ trên)

Trung tâm ph ụ c v ụ tuy ể n d ụ ng ngư ờ i nư ớ c ngoài Tokyo “Hư ớ ng d ẫ n cho sinh viên nư ớ c ngoài: cách đăng ký xin vi ệ c”(Đoạ n th ứ 1 t ừ dư ớ i)

 

 

 

 

 

 

Tiền

14Apr 2020 Nagasaki-Ken

●Cuộc sống và thuế

Nhữ ng ng ư ờ i sinh s ố ng ở Nh ậ t B ả n t ừ 1 năm tr ở lên, cho dù là ng ư ờ i ngo ạ i qu ố c, n ế u có m ộ t m ứ c thu nh ậ p nh ấ t đ ị nh nào đó thì cũng ph ả i có nghĩa v ụ n ộ p thu ế nh ư ng ư ờ i Nh ậ t. Tr ư ớ c tiên, chúng ta hãy tìm hi ể u t ổ ng quát v ề thu ế ở Nh ậ t B ả n.

 

●Các loại thuế

Thuế ở Nh ậ t B ả n đư ợ c chia làm hai lo ạ i l ớ n là thu ế n ộ p cho nhà nư ớ c và thu ế đ ị a phương n ộ p cho t ỉ nh, thànhph ố ho ặ c cho phư ờ ng, xã nơi đang sinh s ố ng. Lo ạ i hình tiêu bi ể u c ủ a thu ế n ộ p cho nhà nư ớ c là thu ế thu nh ậ p,thu ế cư trú và thu ế xe hơi thu ộ c v ề thu ế đ ị a phương. Thêm vào đó, thu ế n ộ p cho nhà nư ớ c và thu ế đ ị a phương đư ợ c chia làm hai lo ạ i là thu ế n ộ p tr ự c ti ế p và thu ế n ộ p gián ti ế p. Thu ế thu nh ậ p và thu ế cư trú thu ộ c v ề thu ế tr ự c ti ế p, thu ế tiêu th ụ thu ộ c v ề thu ế gián ti ế p.

 

●1 Thu ế thu nh ậ p

Thuế thu nh ậ p là thu ế đánh trên thu nh ậ p c ủ a m ộ t cá nhân nào đó k ể t ừ ngày 1 tháng 1 đ ế n h ế t ngày 31 tháng 12 tro ng m ộ t năm. Trong kho ả ng th ờ i gian t ừ ngày 16 tháng 2 đ ế n ngày 15 tháng 3 năm sau ph ả i ti ế n hành khai báo xác nh ậ n (tham kh ả o ở (2) khai báo xác nh ậ n ). Tuy nhiên, cho dù cùng là ngư ờ i nư ớ c ngoài, nhưng ph ạ m vi n ộ p thu ế và thu ế ph ả i n ộ p là khác nhau gi ữ a ngư ờ i đ ị nh cư và ngư ờ i không đ ị nh cư.

 

● Người định cư và người không định cư Ngư
ờ i đ ị nh cư là ngưòi có đ ị a ch ỉ t ạ i Nh ậ t, ho ặ c là ngư ờ i có đ ị a ch ỉ c ố đ ị nh hơn 1 năm tính cho đ ế n th ờ i đi ể m hi ệ n t ạ i. Theo qui t ắ c thì nh ữ ng ngư ờ i này cũng ph ả i n ộ p thu ế như ngư ờ i Nh ậ t.
Ngư ờ i không đ ị nh cư là ngư ờ i không thu ộ c nhóm đ ị nh cư như nêu ở trên, nh ữ ng ngưòi thu ộ c nhóm này theo quit ắ c ph ả i n ộ p thu ế b ằ ng 20% thu nh ậ p.

 

● Phương thức nộp thuế (khai báo xác nhận và trưng thu tại nguồn)
Nhữ ng ngư ờ i buôn bán t ự mình tính toán thu nh ậ p và các kho ả n kinh phí, thu ế má, và tr ự c ti ế p khai báo cho chi c ụ c thu ế . Hình th ứ c này g ọ i là “khai báo xác nh ậ n”.
M ặ t khác, nh ữ ng ngưòi nh ậ n lương và ti ề n thư ở ng t ừ công ty, ch ẳ ng h ạ n như nhân viên công ty, thì không c ầ n ph ả i khai báo xác nh ậ n.M ỗ i tháng t ạ i công ty s ẽ tr ự c ti ế p ti ế n hành tr ừ thu ế thu nh ậ p t ừ ti ề n lương và n ộ p thu ế .
Hình th ứ c này g ọ i là “trưng thu t ạ i ngu ồ n”.

 

●Thu ế cư trú

Thuế cư trú là h ộ i phí mà b ạ n ph ả i chi tr ả cho vi ệ c sinh s ố ng t ạ i nơi b ạ n đang cư trú hi ệ n t ạ i. Thu ế cư trú đư ợ c
tính t ừ ti ề n quân bình và ti ề n thu nh ậ p c ủ a b ạ n.

 

 

*Trong trườ ng h ợ p c ủ a 23 qu ậ n t ạ i Tokyo thì thu ế cư trú bao g ồ m “thu ế dân đ ặ c bi ệ t” và “thu ế dân th ủ đô”.
Còn ở các đ ị a phương khác thì thu ế cư trú bao g ồ m “thu ế dân t ỉ nh ” và “thu ế thành ph ố , phư ờ ng xã”

 

●Khai báo thuế cư trú

Nhữ ng ngư ờ i có đ ị a ch ỉ ở thành ph ố , phư ờ ng xã có nghĩa v ụ ph ả i khai báo thu ế cư trú đ ế n phòng hành chính
khu v ự c trong th ờ i h ạ n t ừ ngày 16 tháng 2 đ ế n ngày 15 tháng 3 c ủ a năm đó .

T uy nhiên trong trư ờ ng h ợ p sau thì không c ầ n ph ả i khai báo.
・Ngư ờ i làm công ăn lương, ho ặ c ngư ờ i nh ậ n lương hưu mà trong năm trư ớ c không có thu nh ậ p nào khác ngoài hai kho ả n này.
・ Ngư ờ i đã ti ế n hành khai báo xác nh ậ n thu ế thu nh ậ p
・ Ngư ờ i n ằ m trong trư ờ ng h ợ p đ ặ c bi ệ t theo qui đ ị nh c ủ a thành ph ố , phư ờ ng xã đó.

 

●Cách nộp thuế cư trú (trưng thu đặc biệt và trưng thu thông thường)
Có 2 cách đ ể n ộ p thu ế cư trú là trưng thu đ ặ c bi ệ t và trưng thu thông thư ờ ng.

 

・Trưng thu đ ặ c bi ệ t

Là phương pháp tr ừ tr ự c ti ế p ra t ừ thu nh ậ p, công ty nơi ngư ờ i có thu nh ậ p s ẽ tr ừ ra s ố ti ề n này h ằ ng tháng
và s ẽ t ậ p h ợ p l ạ i đ ể n ộ p vào kho ả ng đ ế n h ế t ngày 10 c ủ a tháng ti ế p theo.

 

・Trưng thu thông thư ờ ng

Nh ữ ng doanh nghi ệ p cá nhân, nông dân, ngư ờ i buôn bán t ự do thì n ộ p 4 l ầ n trong 1 nă m theo t ờ thông báo đư ợ c g ử i t ừ phòng hành chính c ủ a thành ph ố , phư ờ ng xã vào tháng 6 h ằ ng năm. Phư ơ ng th ứ c n ộ p là thông qua bưu đi ệ n ho ặ c ngân hàng g ầ n nh ấ t. Ngoài ra có th ể s ử d ụ ng phương pháp rút ti ề n t ừ tài kho ả n trong ngân hàng ho ặ c bưu đi ệ n.

 

●Thu ế tiêu th ụ

Thuế tiêu th ụ là thu ế thu ế đánh vào nh ữ ng lo ạ i hàng hoá khi mu a ở siêu th ị ho ặ c nh ữ ng hàng hoá khác. Thu Thuế susuất là 10%. Giá hàng hoá ghi trên s ả n ph ẩ m ở Nh ậ t B ả n bao g gồm c cả hai trư trườnghhợp l là trưtrường h hợp trong s sản ph phẩm v và ddịch v vụ giá đã ttính thu ế tiêu th thụ vvà trưtrường h hợp chưa t tính thu thuế tiêu th thụ.
・Ti ề n thuê nhà
・ L ệ phí hành chính
・ D ị ch v ụ b ả o hi ể m đi ề u dư ỡ ng, ngành phúc l ợ i xã h ộ i .v..v..
・ M ộ t kho ả n nh ấ t đ ị nh c ủ a ti ề n h ọ c phí, ti ề n nh ậ p h ọ c, l ệ phí d ự thi, ti ề n xây d ự ng cơ s ở v ậ t ch ấ t .v.v…

Về thuế Thông tin liên lạc
Thuế quốc giaNagasaki, Văn phòng tư vấn thuế, Cục thuế quốc gia Fukuoka (6-26 Matsugaedacho, thành phố Nagasaki)
THL:095-822-4231
Thuế tỉnh] Sở thuế tổng hợp tỉnh Nagasaki TEL:095-895-2212(Trực tiếp
Thuế thành phố] Cơ quan thuế của mỗi văn phòng thành phố

 

7.Qui t ắ c cơ b ả n c ủ a cách đ ổ rác, ngày thu rác

13Apr 2020 Nagasaki-Ken

Rác ở gia đình thì s ẽ thu gom theo các c ấ p như t hành ph ố , phư ờ ng xã.v.v… nhưng s ẽ ph ả i đ ổ rác vào ngày đã đư ợ c qui đ ị nh trư ớ c và ph ả i theo m ộ t phương pháp đư ợ c qui đ ị nh. Lúc đ ầ u ph ả i nh ậ n sách hư ớ ng d ẫ n đ ổ rác ở phòng hành chính khu v ự c đ ể n ắ m ch ắ c l ạ i nơi đ ổ rác, ngày và th ờ i gian đ ổ c ủ a các lo ạ i rác . N ế u b ạ n ở nhà chung cư thì hãy h ỏ i l ạ i văn phòng qu ả n lý nhà chung cư.

 

●Phân lo ạ i rác Tùy t

Tùy từ ng nơi cách phân lo ạ i rác s ẽ khác nhau nhưng ít nh ấ t có 3 lo ạ i chính là rác cháy đư ợ c, rác không cháy đư ợ c và rác thô, l ớ n. Đ ạ i th ể s ẽ theo cách phân lo ạ i dư ớ i đây.

 

Chú ý:
-Ở t ừ ng khu v ự c có nhi ề u cách vi ế t khác nhau v ề các lo ạ i rác.
-Thư ờ ng thì nh ữ ng lo ạ i rác nhi ệ t đ ộ cao mà khi đ ố t s ẽ phát sinh khí đ ộ c hay làm h ỏ ng lò đ ố t đư ợ c coi là rác không cháy đư ợ c. Nhưng g ầ n đây, ở t ừ ng khu v ự c vi ệ c phân lo ạ i rác s ẽ khác nhau cho nên c ầ n ph ả i chú ý.
-Có th ự c t ế là cho dù là rác cháy đư ợ c nhưng vì qui t ắ c c ủ a khu v ự c hay cách x ử lý rác nên ph ả i phân thành lo ạ i không cháy đư ợ c.
-Rác đư ợ c phân ra trên quan đi ể m là có thiêu đ ố t hay không, ho ặ c là rác tài nguyên hay không, đó như là qui đ ị nh c ủ a t ừ ng khu v ự c ch ứ không h ẳ n là tính v ậ t lý cháy đư ợ c hay không.

 

●Đ ổ b ấ t h ợ p pháp

Rác đổ không thích h ợ p s ẽ không đư ợ c thu gom. Vi ệ c t ự ý đ ổ rác ngoài khu v ự c qui đ ị nh s ẽ b ị ph ạ t n ặ ng trên pháp lu ậ t. Chính vì không ch ỉ là gây khó c h ị u cho ngư ờ i s ố ng xung quanh mà là gây h ạ i đ ế n môi trư ờ ng nên tuy ệ t đ ố i không đư ợ c đ ổ rác b ấ t h ợ p pháp.

 

●Đi ề u l ệ phòng c ấ m x ả rác b ừ a bãi

Điề u l ệ phòng c ấ m nh ữ ng vi ệ c như v ứ t tàn thu ố c lá, lon, chai không ở đư ờ ng đư ợ c qui đ ị nh ở h ầ u h ế t các cơ quan hàn h chính khu v ự c, trư ờ ng h ợ p x ấ u s ẽ b ị ph ạ t ti ề n hay b ị công b ố danh tính. Cho dù không có đi ề u l ệ này đi n ữ a cũng đ ừ ng x ả rác b ừ a bãi.

 

●V ề cách x ử lý rác thô,l ớ n

Trừ máy đi ề u hòa, tivi, t ủ l ạ nh, t ủ đông l ạ nh, máy gi ặ t thì phương pháp thu gom nh ữ ng đ ồ đi ệ n hay đ ồ gia đình l ớ n tùy t ừ ng khu v ự c s ẽ khác nhau.
Cũng có nhữ ng khu qui đ ị nh ngày đ ổ rác, cũng có nh ữ ng khu ph ả i liên l ạ c v ớ i phòng hành chính và đ ổ vào ngày đư ợ c qui đ ị nh. Cũng có nh ữ ng khu mà ph ả i làm nhi ề u th ủ t ụ c và tr ả l ệ phí tùy đ ộ l ớ n và tính ch ấ t c ủ a đ ồ th ả i.

Về cách đ ổ rác thô, l ớ n hãy h ỏ i l ạ i phòng hành chính khu v ự c hay văn phòng ph ụ trách v ệ sinh. Khi chuy ể n nhà ch ẳ ng h ạ n s ẽ phát sinh m ộ t lư ợ ng l ớ n rác thô, l ớ n khi đó hãy bàn v ớ i phòng hành chính.

 

●Các đ ồ đi ệ n gia d ụ ng thu ộ c đ ố i tư ợ ng tái ch ế

Dự a theo Lu ậ t Tái thương ph ẩ m hóa đ ồ cơ khí gia đình (Lu ậ t tái ch ế đ ồ đi ệ n gia d ụ ng), máy đi ề u hòa, tivi, t ủ
l ạ nh, t ủ đông l ạ nh, máy gi ặ t không th ể thu gom nhi ề u cùng m ộ t lúc. Hãy nh ờ đ ế n c ử a hàng đã mua hay các c ử a
hàng mua l ạ i và tr ả l ệ phí.

 

 

 

6.Đư ờ ng nư ớ c

10Apr 2020 Nagasaki-Ken

Đườ ng nư ớ c ăn và nư ớ c th ả i khi s ử d ụ ng đ ề u ph ả i đăng ký và ph ả i tr ả ti ề n. Đư ờ ng nư ớ c th ả i thì tùy t ừ ng khu v ự c có nơi thì trang thi ế t b ị đ ầ y đ ủ , cũng có nơi không. Cách tr ả ti ề n s ẽ khác nhau nên ban đ ầ u hãy xác nh ậ n ở c ử a liên h ệ c ủ a phòng hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

●M ở và ng ừ ng đư ờ ng nư ớ c

Đ ể b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng nư ớ c hay ng ừ ng s ử d ụ ng nư ớ c khi chuy ể n nhà ch ẳ ng h ạ n, hãy liên l ạ c v ớ i tr ụ s ở c ấ p nư ớ c c ủ a t ừ ng khu v ự c hay là b ộ ph ậ n ph ụ trách đư ờ ng nư ớ c ở phòng quan hành chính kh u v ự c r ồ i thông báo đ ị a ch ỉ ,h ọ tên, ngày chuy ể n nhà và h ỏ i cách tr ả ti ề n.
Về ti ề n nư ớ c thì có nhi ề u nơi c ứ 2 tháng m ớ i ki ể m tra đ ồ ng h ồ nư ớ c 1 l ầ n nhưng tùy t ừ ng khu v ự c có th ể ki ể m tra 1 tháng 1 l ầ n. Sau khi ki ể m tra đ ồ ng h ồ nư ớ c s ẽ đư ợ c trao phi ế u chi t i ế t và đư ợ c yêu c ầ u thanh toán ti ề n,
nguyên t ắ c tr ả ti ề n b ằ ng chuy ể n s ổ hay tr ả t ạ i ngân hàng ho ặ c c ử a hàng ti ệ n d ụ ng 24/24h đ ề u gi ố ng v ớ i đi ệ n và ga.

 

●S ự c ố đư ờ ng nư ớ c

Nh ữ ng lúc đư ờ ng nư ớ c b ị s ự c ố như n ứ t ố ng thì dùng m ả nh v ả i qu ấ n l ạ i cho nư ớ c kh ỏ i p hun ra xung quanh r ồ i v ặ n khóa vòi theo chi ề u kim đ ồ ng h ồ , trư ớ c m ắ t c ứ ng ắ t nư ớ c r ồ i nh ờ s ử a ch ữ a. Hãy g ọ i đ ế n b ộ ph ậ n ph ụ trách đư ờ ng nư ớ c c ủ a phòng hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

●Nư ớ c th ả i, nư ớ c nhà v ệ sinh

Dị ch v ụ nư ớ c th ả i s ẽ đư ợ c ti ế n hành cùng lúc khi b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng đư ờ ng nư ớ c. Ti ề n phí nư ớ c th ả i đư ợ c yêu c ầ u tr ả cùng v ớ i ti ề n nư ớ c, ứ ng v ớ i s ố nhân kh ẩ u hay lư ợ ng nư ớ c đã dùng.

Ngoài ra,ở nh ữ ng gia đình không b ắ t đư ờ ng ố ng nư ớ c th ả i thì s ẽ đư ợ c hút nư ớ c v ệ sinh. Thư ờ ng thì s ẽ liên l ạ c tr ự c ti ế p v ớ i ngư ờ i chuyên nghi ệ p đã đư ợ c cơ quan hành chính c ấ p phép đ ể h ọ đ ế n làm giúp. V ề ti ề n phí thì đư ợ c tính theo lư ợ ng nư ớ c đư ợ c hút hay s ố nhân kh ẩ u trong nhà tùy qui đ ị nh c ủ a nơi đó. C ụ th ể hãy h ỏ i cơ quan hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

 

PREV12345