dejimaadmin

Liên lạc tai họa, khẩn cấp

15Apr 2020 dejimaadmin

Nơi tránh nạn khi xảy ra tai họa được quy định sống theo từng khu vực sinh sốngHãy xác nhận trước cách đi từ nhà mình tới nơi tránh nạn.
Vật cần thiết khi có tai họa (Thức ăn dự phòng, nước uống, đèn pin, đài,thuốc…) cần chuẩn bị sẵn để có thể mang đi ngay khi phải đi tránh nạn.

*Hãy luôn mang theo trong ví tờ giấy có ghi họ tên, địa chỉ, nơi liên lạc, số hộ chiếu của mình.

 

5.Ga

09Apr 2020 dejimaadmin

●Ga đô th ị và ga hóa d ầ u

Trong ga s ử d ụ ng ở gia đình thì có 2 lo ạ i là ga đô th ị v à ga hóa d ầ u, s ẽ s ử d ụ ng nh ữ ng d ụ ng c ụ chuyên d ụ ng cho t ừ ng lo ạ i đó. D ụ ng c ụ cho ga đô th ị không dùng đư ợ c cho ga propan, ngư ợ c l ạ i không th ể dùng d ụ ng c ụ c ủ a ga hóa d ầ u cho ga đô th ị . Trư ớ c h ế t xem l ạ i lo ạ i ga r ồ i dùng d ụ ng c ụ phù h ợ p. Khi mua d ụ ng c ụ ga m ớ i hay khi chuy ể n nhà đ ế n khu v ự c khác nh ớ ph ả i xem lo ạ i ga. V ề vi ệ c tr ả ti ề n ga thì gi ố ng cách tr ả ti ề n đi ệ n.

 

●Cách m ở đư ờ ng ga

Ga đô thị : Khi bắ t đ ầ u s ử d ụ ng ga đô th ị thì ph ả i thông báo ngày b ắ t đ ầ u dùng cho công ty c ấ p ga. Ngư ờ i ph ụ trách s ẽ đ ế n m ở đ ồ ng h ồ ga, ki ể m tra d ụ ng c ụ ga và gi ả i thích cách dùng cho mình.

Ga hóa d ầ u:N ế u ở ch ỗ ở có thi ế t b ị ga hóa d ầ u thì hãy đ ế n c ử a hàng ga làm đăng ký s ử d ụ ng. Gi ố ng như ga đô th ị , cũng s ẽ có ngư ờ i ph ụ trách đ ế n ki ể m tra d ụ ng c ụ ga và gi ả i thích cách s ửd ụ ng.

 

●Khi rò ga

Dấ u hi ệ u ga rò r ỉ thư ờ ng là có mùi ga, khi s ử d ụ ng b ế p ga có ng ọ n l ử a màu vàng dài thoát ra, khi s ử d ụ ng d ụ ng
c ụ ga thì có mùi l ạ . T ấ t c ả nh ữ ng cái này là d ấ u hi ệ u rò r ỉ ga. Có th ể tr ở thành nguyên nhân h ỏ a ho ạ n nên khi đ ể
ý th ấ y ga rò r ỉ hãy x ử lý theo nh ữ ng cách sau:

1.Đóng khóa ga r ồ i m ở c ử a s ổ
2.C ắ t công t ắ c c ủ a các thi ế t b ị đi ệ n và thi ế t b ị có l ử a
3.Liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p ga

Để không h ố t ho ả ng nh ữ ng lúc kh ẩ n c ấ p như rò ga, nên dán t ờ gi ấ y ghi s ố đi ệ n tho ạ i c ủ a công ty c ấ p ga ở v ị trí
d ễ nhìn nh ấ t.

●D ừ ng ga (khi chuy ể n nhà)

Khi v ề nư ớ c hay chuy ể n nhà c ố g ắ ng nhanh chóng liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p ga và thông báo ngày d ừ ng s ử d ụ ng
ga. Ngư ờ i ph ụ trách s ẽ đ ế n khóa đ ồ ng h ồ và làm th ủ t ụ c thanh toán giúp.

 

 

Cuộc thi ảnh-“My Best Shot in NAGASAKI “tổ chức!

21Dec 2015 dejimaadmin

2014 cuộc thi ảnh-“Yokane! NAGASAKI “tổ chức!

21Dec 2015 dejimaadmin