Về việc sử dụng lời bình luận

Về vấn đề đăng tải lời bình luận thì những ai đã đăng kí là thành viên của trang mạng Dejima Network mới được quyền bình luận, và phải thực hiện các điều khoản của trang thông tin một cách có trách nhiệm.
Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến trật tự công cộng, đến đạo đức, hoặc những thông tin xâm phạm quyền riêng tư cá nhân cũng như những thông tin có nội dung không phù hợp thì người quản lý trang mạng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ.