Nagasaki-Ken

4.Đi ệ n

09Apr 2020 Nagasaki-Ken

●Cách b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng đi ệ n v à ti ề n đi ệ n

Điệ n thì đư ợ c cung c ấ p vào t ậ n nhà thông qua đ ồ ng h ồ đi ệ n nhưng ở nh ữ ng nhà không s ử d ụ ng thì ng ừ ng cung c ấ p đi ệ n. Trư ớ c khi vào ở hãy liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n đ ể mình có th ể s ủ d ụ ng đi ệ n. Khi xong t ấ t c ả th ủ t ụ c ch ỉ c ầ n g ạ t c ầ u dao là có th ể s ử d ụ ng đi ệ n. Đi ệ n áp tiêu chu ẩ n thư ờ ng dùng ở các gia đình Nh ậ t là 100 vôn.V ớ i nh ữ ng đ ồ đi ệ n không ph ả i c ủ a Nh ậ t thì s ẽ khác đi ệ n áp nên mua nh ữ ng b ộ đi ề u ch ỉ nh đi ệ n áp ở các c ử a hàng
đi ệ n.
Tiề n đi ệ n thì m ỗ i tháng ngư ờ i ph ụ trách s ẽ ki ể m tra đ ồ ng h ồ đ i ệ n 1 l ầ n 1 tháng, và phi ế u chi ti ế t có ghi ti ề n ph ả i tr ả s ẽ đư ợ c g ử i đ ế n nhà. Vi ệ c tr ả ti ề n có th ể dùng s ổ ngân hàng c ủ a mình chuy ể n ti ề n b ằ ng các máy t ự đ ộ ng ho ặ c có th ể tr ả t ạ i ngân hàng, bưu đi ệ n hay các c ử a hàng ti ệ n d ụ ng m ở 24/24h.

 

●T ầ n s ố sóng

Tầ n s ố sóng c ủ a đi ệ n xoay chi ề u đư ợ c s ử d ụ ng ở Nh ậ t thì vùng Đông Nh ậ t B ả n là 50Hz, Tây Nh ậ t B ả n là 60Hz.
Các đ ồ đi ệ n đư ợ c bán t ạ i Nh ậ t h ầ u như đ ề u đ ố i ứ ng v ớ i c ả 2 lo ạ i sóng, không v ấ n đ ề gì. Nhưng khi chuy ể n nhà đ ế n vùng khác t ầ n s ố ho ặ c vùng giáp ranh 2 lo ạ i t ầ n s ố mà không bi ế t t ầ n s ố đi ệ n ở vùng đó thì nên h ỏ i l ạ i ở các c ử a hàng đi ệ n.

 

●Khi b ị ng ắ t đi ệ n

Nế u đi ệ n t ự nhiên ng ắ t thì nên ki ể m tra l ạ i c ầ u dao. C ầ u dao thư ờ ng ở trên tư ờ ng ho ặ c ở ch ỗ trên c ử a vào nhà,khi vào ở nên xem trư ớ c. N ế u c ầ n c ủ a c ầ u dao ở dư ớ i thì đ ẩ y nó lên nút “nh ậ p” ở trên. Trư ờ ng h ợ p làm th ế mà v ẫ n m ấ t đi ệ n thì hãy liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n. Lúc này thì c ầ n s ố hi ệ u t ờ cam k ế t.
Thêm nữ a dù không ph ả i b ị ng ắ t đi ệ n nhưng n ế u s ử d ụ ng cùng lúc nhi ề u đ ồ đi ệ n thì có th ể đi ệ n s ẽ t ự ng ắ t. N ế u c ầ n c ủ a c ầ u dao ở dư ớ i thì trư ớ c tiên rút dây c ắ m c ủ a các đ ồ đi ệ n đang dùng r ồ i m ớ i đ ẩ y c ầ n c ầ u dao lên trên.

 

●D ừ ng đi ệ n (khi chuy ể n nhà)

Khi v ề nư ớ c hay khi chuy ể n nhà thì ph ả i liên l ạ c trư ớ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n ít nh ấ t là 3 đ ế n 4 ngày r ồ i t hông báo h ọ tên đ ị a ch ỉ , ngày chuy ể n nhà, đ ị a ch ỉ m ớ i, s ố hi ệ u cam k ế t khách hàng, r ồ i làm theo s ự ch ỉ d ẫ n c ủ a nhân viên.
Vi ệ c thanh toán ti ề n đi ệ n ngoài vi ệ c tr ả b ằ ng s ổ ngân hàng thì có th ể nh ờ g ử i phi ế u thanh toán đ ế n đ ị a ch ỉ m ớ i.

 

3.Những điểm cần chú ý khi thuê nhà

08Apr 2020 Nagasaki-Ken

●V ề s ự thu ậ n ti ệ n c ủ a g iao thông S
ự thu ậ n ti ệ n c ủ a giao thông đư ợ c tính b ằ ng cách gi ả s ử 1 phút đi b ộ đi đư ợ c 80m sau đó s ẽ đư ợ c ghi là “cách
ga g ầ n nh ấ t bao nhiêu phút”. 1 phút đi b ộ đư ợ c 80 m có nghĩa là 1 gi ờ đi đư ợ c 4.8km, nh ữ ng đư ờ ng d ố c, c ầ u
thang hay tín hi ệ u giao thông k hông đư ợ c tính vào trong c ự ly này. Trư ớ c khi làm hhợp đ đồng nên th ử đi t ừ nhà ra
ga cũng là m ộ t cách t ố t.

 

●V ề v ậ t nuôi Nhi
ề u ch ủ nhà thư ờ ng không cho phép nuôi v ậ t nuôi trong nhà, nên trong trư ờ ng h ợ p mu ố n nuôi v ậ t nuôi thì
trư ớ c khi ký hhợp đ đồng ph ả i xá c nh ậ n l ạ i v ớ i trung tâm b ấ t đ ộ ng s ả n .

 

●C ả i t ạ o và thay đ ổ i n ộ i th ấ t N
ế u không nh ậ n đư ợ c s ự cho phép c ủ a ch ủ nhà thì không đư ợ c phép c ả i t ạ o thay đ ổ i n ộ i th ấ t và cho nh ữ ng
ngư ờ i ngoài gia đình vào s ố ng cùng. T ấ t nhiên, không đư ợ c phép cho 1 ph ầ n hay toàn b ộ gian nhà cho ngư ờ i
khác mư ợ n .

 

●Nh ữ ng th ứ có trong nhà và không có trong nhà Ở
Nh ậ t khi đi thuê nhà thì có nh ữ ng th ứ đã đư ợ c trang b ị t ừ trư ớ c và có nh ữ ng th ứ mà mình ph ả i chu ẩ n b ị khi
d ọ n vào. Nh ữ ng th ứ có trong nhà và không có trong nhà đư ợ c li ệ t kê như dư ớ i đây.
・Nh ữ ng th ứ có trong nhà … Nh ữ ng trang b ị v ề đi ệ n, gas và đư ờ ng d ẫ n nư ớ c
・Nh ữ ng th ứ không có trong nhà … Nh ữ ng thi ế t b ị chi ế u sáng, b ế p ga, lò sư ở i, đ ồ dùng gia đình. Ngư ờ i thuê
nhà ph ả i t ự chu ẩ n b ị nh ữ ng th ứ c ầ n thi ế t.

 

●Giải thích về các thuật ngữ liên quan đến nhà ở

Trung tâm bất động sản(fudousanya) Là nh ữ ng nơi đ ứ ng ra làm trung gian trong vi ệ c mua bán b ấ t đ ộ ng s ả n hay vi ệ c thuê mư ớ n nhà tư nhân.
Tiền thuê nhà(yachin)  Là tiền mà người thuê nhà phải trảtrong 1 tháng. Hàng tháng phải trảtiền nhà cho tháng tiếp trước khi hết tháng đó. Chính vì vậy, tiền nhà khi bắt đầu chuyển đến phải đóng là 2 tháng tiền nhà bao gồm tiền nhà tháng đó và tháng tiếp theo. Thông thường, tiền nhà sẽđược tựđộng rút ra từngân hàng. Cũng có trường hợp hàng tháng đi chuyển khoản vào ngân hàng.
Tiền quản lý và tiền công ích(kanrihi / kyouekihi) Là tiền chi trảcho việc quản lý những chỗcông cộng cho những người ởcùng sửdụng (chẳng hạn như cầu thang, hành lang), các thiết bịkhác. Ngoàira còn bao gồm tiền điện và tiền quét dọn. Tiền này được trảriêng với tiền nhà.
Tiền đặt cọc(shikikin) Là ti ề n g ử i nhà ch ủ (ngư ờ i ch ủ s ở h ữ u c ủ a căn nhà) khi làm kh ế ư ớ c thuê nhà. Thư ờ ng g ử i s ố ti ề n b ằ ng 1 đ ế n 3 tháng ti ề n nhà. Ti ề n đ ặ t c ọ c đư ợ c dùng kh i ngư ờ i thuê nhà khi chuy ể n nhà ra ch ỗ khác mà chưa tr ả ti ề n nhà,hay đư ợ c dùng đ ể s ử a ch ữ a nh ữ ng ch ỗ hư h ỏ ng hay làm s ạ ch nh ữ ng ch ỗ b ẩ n trong th ờ i gian ngư ờ i thuê nhà s ố ng. N ế u còn dư thì ph ầ n còn l ạ i s ẽ đư ợ c tr ả l ạ i cho ngư ờ i thuê nhà.
Tiền lễ(reikin) Là ti ề n cám ơn ch ủ nhà khi làm kh ế ư ớ c thuê nhà. Thông thư ờ ng b ằ ng t ừ 1 đ ế n 2 tháng ti ề n nhà. Ti ề n nàykhông đư ợ c hoàn tr ả l ạ i.
Tiền môi giới(chukai tesuryo) Tiề n tr ả cho các trung tâm b ấ t đ ộ ng s ả n đ ứ ng ra làm môi gi ớ i khi thuê nhà. Thông thư ờ ng b ằ ng 1 thá ng ti ề n nhà.
Tiền bảo hiểm tổn hại (songai hokenryo) Là tiề n chi tr ả khi làm h hợp đ đồng thuê nhà mà có s ự c ầ n thi ế t ph ả i gia nh ậ p các b ả o hi ể m t ổ n h ạ i ch ẳ ng h ạ n như v ề gia tài. Tùy theo lo ạ i b ả o hi ể m, thì có th ể đư ợ c đ ề n bù trong nh ữ ng trư ờ ng h ợ p có t ổ n h ạ i do h ỏ a ho ạ n hay mưa d ộ t.
Tiền gia hạn khếước (keiyaku koshinryo) Thờ i h ạ n làm hhợp đ đồng thuê nhà thông thư ờ ng là 2 năm. Sau 2 năm có th ể ph ả i đóng thêm 1 tháng ti ề n nhà n ế u có yêu c ầ u t ừ phía ngư ờ i ch ủ nhà
Ngườibảo lãnh liên đới (rentai hoshonin) Làngư ờ i ch ị u trách nhi ệ m tr ả ti ề n nhà trong trư ờ ng h ợ p ngư ờ i thuê nhà không có kh ả năng chi tr ả . Trong nhi ề u trư ờ ng h ợ p khi làm th ủ t ụ c đăng ký c ầ n ph ả i làm th ủ t ụ c này. Trong trư ờ ng h ợ p không có ngư ờ i b ả o lãnh,có nh ữ ng trư ờ ng h ợ p có th ể s ử d ụ ng nh ữ ng công t y đ ứ ng ra đ ạ i di ệ n v ớ i tư cách như ngư ờ i b ả o lãnh.
Hội dân khu phốvà tổchức tựquản (chonaikai / jichikai) Là nhữ ng t ổ ch ứ c c ủ a ngư ờ i dân trong khu ph ố sinh s ố ng. Ngoài các thông báo báo tin t ừ phòng hành chính khu v ự c, các bu ổ i di ễ n t ậ p phòng ch ố ng h ỏ a hoàn, còn có các ho ạ t đ ộ ng l ễ h ộ i, giao lưu gi ữ a nh ữ ng ngư ờ i cùng khu ph ố sinh s ố ng. Có trư ờ ng h ợ p thu ti ề n h ộ i phí (kho ả ng 300 yên/tháng).
Người sống cùng (dokyosha) Trong trư ờ ng h ợ p có ngư ờ i s ố ng cùng v ớ i ngư ờ i thuê nhà thì khi làm hhợp đ đồng ph ả i báo v ớ i ch ủ nhà. N ế u

 

2.Nhà công ích

07Apr 2020 Nagasaki-Ken

Nhà công ích là nhà mà các cơ quan hành chính khu v ự c như t ỉ nh, thành ph ố , phư ờ ng xã và các xí nghi ệ p công
c ộ ng cung c ấ p v ớ i m ứ c giá r ẻ cho nh ữ ng ngư ờ i dân đang g ặ p khó khăn v ề vi ệ c mua nhà. Có các lo ạ i nhà như là
nhà ở do đô ph phủ ttỉnh qu quản l lý, nhà ở do th thành ph phố ququản l lý, nhà ở do khu phphố ququản l lý nhà cho thuê UR. Vì tư cách
c ủ a ngư ờ i nh ậ p cư đã đư ợ c qui đ ị nh s ẵ n nên ch ỉ có nh ữ ng ngư ờ i nào đ ủ tư cách m ớ i đư ợ c nh ậ p cư. Mu ố n bi ế t
thêm chi ti ế t thì vào xem ph ầ n Nhà công

1.Nhà thuê tư

07Apr 2020 Nagasaki-Ken

Nhà thuê tư nhân là nhà, căn h ộ ho ặ c chung cư mà đ ể vào ở là ph ả i tr ả ti ề n thuê nhà cho ngư ờ i ch ủ . Ti ề n thuê
nhà ph ả i tr ả trư ớ c m ỗ i tháng (c ầ m ti ề n đ ế n và tr ả ). Cũng có nh ữ ng trư ờ ng h ợ p là ngoài ti ề n nhà còn c ầ n ph ả i
đóng thêm ti ề n qu ả n lý, ti ề n công ích .v.v… trư ờ ng h ợ p như v ậ y thì ph ả i đóng chung v ớ i ti ề n nhà. B ạ n mu ố n bi ế t
thêm chi ti ế t thì vào xem ph ầ n   Nhà thuê tư nhân

1.B ằ ng lái xe

07Apr 2020 Nagasaki-Ken

Nhữ ng đi ề u c ầ n thi ế t khi l ấ y b ằ ng lái xe c ủ a Nh ậ t B ả n

Bạ n ph ả i d ự thi nh ữ ng k ỳ thi/ki ể m tra dư ớ i đây b ấ t k ể b ạ n là ngư ờ i nư ớ c nào. Tuy nhiên, có trư ờ ng h ợ p có th ể
d ự thi k ỳ thi ki ế n th ứ c b ằ ng ti ế ng Anh, do đ ó b ạ n nên tìm hi ể u trư ớ c.

 

ỞNh ậ t B ả n, đi h ọ c ki ế n th ứ c giao thông và k ỹ năng lái xe t ạ i trung t âm hu ấ n luy ệ n lái xe r ồ i l ấ y b ằ ng lái là ph ổ
bi ế n. T ố n kho ả ng 30 v ạ n yên ti ề n l ệ phí đ ố i v ớ i b ằ ng lái xe hơi lo ạ i ph ổ thông. Vì th ờ i đi ể m thi c ủ a các trung tâm
khác nhau nên b ạ n c ầ n liên l ạ c tr ự c ti ế p v ớ i trung tâm đ ể h ỏ i c ụ th ể . N ế u t ố t nghi ệ p khóa h ọ c c ủ a trung tâm
hu ấ n luy ệ n lái xe thì b ạ n s ẽ đư ợ c mi ễ n k ỳ thi k ỹ năng, và b ạ n s ẽ đư ợ c c ấ p b ằ ng n ế u đ ậ u k ỳ thi ki ể m tra năng l ự c
và ki ế n th ứ c do Ban công an t ổ ch ứ c. Các gi ờ h ọ c c ủ a trung tâm hu ấ n luy ệ n lái xe cũng gi ố ng như các k ỳ thi đ ề u
b ằ ng ti ế ng Nh ậ t.

 

Đ ổ i sang b ằ ng lái xe Nh ậ t B ả n

Hiệ n t ạ i b ạ n có b ằ ng lái xe l ấ y t ạ i nư ớ c mình còn hi ệ u l ự c, và có th ể ch ứ ng minh mình đã ở trong nư ớ c trên 3
tháng t ừ khi l ấ y b ằ ng, thì b ạ n có th ể đ ổ i b ằ ng lái đđó sang b ằ ng lái c ủ a Nh ậ t. NNếu b bạn đư được th thẩm tra/ x xác nh nhận l là không gây tr trở ngngại g gì cho vi việc l lái xe ở NhNhật th thì ssẽ đưđược mi miễn tr trừ mmột ph phần cu cuộc thi l lấy b bằng (làm các câu h ỏ i
ki ể m tra xác nh ậ n ki ế n th ứ c và thi k ỹ năng) t ạ i nơi thi l lấy b bằng l lái, trung tâm thi l ấ y b ằ ng lái c ủ a s ở c ả nh sát đô
phphủ ttỉnh th thành nơi b ạ n đang s ố ng

 

●Nhữ ng gi ấ y t ờ c ầ n thi ế t đ ể chuy ể n đ ổ i b ằ ng lái sang b ằ ng lái Nh ậ t B ả n

・Đ ơn xin đ ổ i b ằ ng lái (có s ẵ n ở trung tâm thi l ấ y b ằ nglái)

・HHình (chi ề u cao 3cm x chi ề u ngang 2.4cm, ch ụ p chưaquá 6 tháng) , số lưlượn g h hình c cần th thì ttùy theo h hạng m mụcxin

・3. PhiPhiếu cư tr trú ccó ghi qu quốc t tịch ( nguyên qu quán) (trư trườnghhợp ngư người không đăng k ký cư tr trú ththì ccần gi giấy t tờ chchứngminh c của ch chủ nhnhà trtrọ hohoặc qu quản l lý khkhách s sạn )

・B ằ ng lái xe c ủ a nư ớ c mình (n ế u trên b ằ ng không cóghi ngày c ấ p thì ph ả i có v ậ t ch ứ ng minh ngày c ấ p)

・B ả n d ị ch ti ế ng Nh ậ t c ủ a b ằ ng lái (b ắ t bu ộ c ph ả i là b ả n d ị ch do s ở hành chính ho ặ c cơ quan lãnh s ự c ủ a nư ớ cngoài ho ặ c JAF phát hành)

・H ộ chi ế u (có ghi ngày xu ấ t nh ậ p c ả nh)

 

Tùy theo qu quốc gia m mà ccòn c cần nh những t tài li liệu kh khác ngo ngoài nh những t tài li liệu trên. V Về chi ti tiết xin h hỏi trung tâm
ccấp gi giấy ph phép l lái xe c của khu v vực nơi m mình s sống.

 

*Ngư ờ i kh ông có kh khả năng nói và vi ế t ti ế ng Nh ậ t thì c ầ n có thông d ị ch đi cùng.
*Đ ố i v ớ i b ằ ng lái c ủ a 2 5 qu ố c gia và 1 khu v ự c sau đư ợ c mi ễ n k ỳ thi 3. K ỳ thi ki ế n th ứ c và 4. K ỳ thi k ỹ năng:
Pháp, Đ ứ c, Th ụ y S ỹ , Ý, B ỉ , Hà Lan, Lúc xem bua, Anh, Đan M ạ ch, Ai len, Hy L ạ p, Tây Ban Nha, B ồ Đ à o Nha,
Th ụ y Đi ể n, Na uy, Băng Đ ả o, Ph ầ n Lan, Áo, Úc, New zi lan, Hàn Qu ố c, CCộng ho hoà SSéc, Canada , Bang Marylan
vvà Bang Washington c của Hi Hiệp Ch Chủng Qu Quốc Hoa K Kỳ Slovenia, Monaco, Đ à i Loan (t ạ i th ờ i đi ể m tháng 4 năm20 1 7
JAF (Liên minh xe hơi Nh ậ t B ả n)
xe hơi Nh ậ t B ả n) là t ổ ch ứ c làm các d ị ch v ụ c ứ u vi ệ n 24/24 su ố t năm khi có s ự c ố hay s ự hư
h ỏ ng xe x ả y ra. Ngoài ra, n ế u b ạ n tr ở thành h ộ i viên (ph ả i đ ó ng h ộ i phí hàng năm) thì b ạ n s ẽ đư ợ c cung c ấ p
nhi ề u đ ặ c quy ề n khác ví d ụ như là các thông tin v ề đi ề u kh i ể n giao thông.

 

Phát hành bả n d ị ch b ằ ng lái xe nư ớ c ngoài

Khi đổ i b ằ ng lái xe nư ớ c ngoài sang b ằ ng lái xe c ủ a Nh ậ t B ả n, b ạ n c ầ n có b ả n d ị ch ti ế ng Nh ậ t c ủ a b ằ ng lái xe
nư ớ c ngoài. Ch ỉ công nh ậ n b ả n d ị ch c ủ a các t ổ ch ứ c sau: JAF, Đ ạ i s ứ quán/ lãnh s ự quá n ho ặ c cơ quan đã c ấ p
phát b ằ ng lái xe nư ớ c ngoài.
Lệ phí xin c ấ p b ả n d ị ch m ộ t b ằ ng lái là 3,000 yên, n ế u xin qua đư ờ ng bưu đi ệ n thì s ẽ tính thêm phí ggửi l lại là
500 yên ( Bao g gồm c cả llệ phphí

 

●Trang web c ủ a JAF:

http://www.jaf.or.jp/(ti ế ng Nh ậ t)

http://www.jaf.or.jp/e/index.htm(ti ế ng Anh)

 

●Qui t ắ c c ơ b ả n dành cho xe đ ạ p

・Xe đạ p hãy đi phía bên trái đư ờ ng

・Không chạ y song song v ớ i xe khác

・Chú ý sự chuy ể n đ ộ ng c ủ a xe hơi và ngư ờ i đi b ộ

・Ở v ỉ a hè có bi ể n báo xe đ ạ p có th ể đi thì hãy đi trên v ỉ a hè

・Vỉ a hè thì ưu tiên ngư ờ i đi b ộ . Không đư ợ c phóng nhanh rung chuông b ắ t ngư ờ i đi b ộ tránh đư ờ ng. Ngoài ra trong trư ờ ng h ợ pc ả n tr ở s ự đi l ạ i c ủ a ngư ờ i đi b ộ thì ph ả i d ừ ng xe t ạ m th ờ i

・Bu ổ i t ố i b ắ t bu ộ c ph ả i b ậ t đèn

・Phả i d ừ ng l ạ i quan sát an toàn bên trái bên ph ả i ở nơi có bi ể n báo Nh ấ t th ờ i d ừ ng l ạ i Ph

・Phả i tuân th ủ và đi theo tín hi ệ u đèn ở các nút giao thông có đèn tín hi ệ u. Ở nơi mà trên v ỉ a hè có làn đư ờ ng cho xe đ ạ p thì hãy
đi trên làn đư ờ ng xe đ ạ p đó

 

●Qui t ắ c c ơ b ả n dành cho xe h ơi và xe máy

・Ngườ i chưa l ấ y b ằ ng lái xe và ngư ờ i đã u ố ng rư ợ u bia tuy ệ t đ ố i không đư ợ c đi ề u khi ể n xe
hơi, xe máy. Nh ữ ng hành vi này r ấ t nguy hi ể m nên s ẽ b ị x ử ph ạ t r ấ t n ặ ng

・Khi lên xe hơi thì c ả ngư ờ i đi ề u khi ể n và ngư ờ i ng ồ i cùng đ ề u ph ả i th ắ t dây an toàn. Khi cho tr ẻ chưa đ ủ 6 tu ổ i lên xe thì ph ả i s ử
d ụ ng gh ế tr ẻ em. Khi đi xe máy b ắ t bu ộ c ph ả i đ ộ i mũ b ả o hi ể m

・Do not use a mobile phone while

・Phả i theo s ự ch ỉ d ẫ n c ủ a đèn giao thông , bi ể n báo, ký hi ệ u ch ỉ d ẫ n trên đư ờ ng Ở

・Ở nơi có bi ể n báo Nh ấ t th ờ i d ừ ng l ạ i thì ph ả i d ừ ng t ạ m th ờ i và quan sát s ự an toàn bên trái bên ph ả i Ở

・Ở v ạ ch sang đư ờ ng đang có ngư ờ i c ố g ắ ng băng qua thì ph ả i d ừ ng l ạ i và cho ngư ờ i ta đi trư ớ c

・Ở Nh ậ t tai n ạ n c ủ a ng ư ờ i già ngày cành nhi ề u. Khi nhìn th ấ y ngư ờ i cao tu ổ i ph ả i th ậ t lưu tâm

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com