Nagasaki-Ken

1.Trung tâm tư vấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm (Hello work)

14Apr 2020 Nagasaki-Ken

Là cơ quan củ a nhà nư ớ c ti ế n hành các ho ạ t đ ộ ng v ề tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm mi ễ n phí. Trung tâm tư v ấ n
và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm đư ợ c n ố i k ế t v ớ i h ệ th ố ng m ạ ng, cho nên có th ể xem đư ợ c các tin t ứ c tuy ể n ngư ờ i c ủ a
toàn qu ố c. Ngoài ra cũng nh ậ n tư v ấ n v ề vi ệ c làm bán th ờ i gian.
Ngườ i nói đư ợ c ti ế ng Nh ậ t thì có th ể s ử d ụ ng trung tâm tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm g ầ n đó, ngư ờ i không nói đư ợ c ti ế ng Nh ậ t cũng có th ể s ử d ụ ng trung tâm tư v ấ n và gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm nhưng trư ớ c đó nên g ọ i đi ệ n tho ạ i xác nh ậ n.
Khi đi đăng ký tìm việ c làm thì s ẽ đư ợ c xác nh ậ n tư cách lưu trú. Xin hãy mang h ộ chi ế u và ththẻ lưu tr trú hohoặc gi giấy chchứng mi nh l là ngưngười v vĩnh tr trú đđặc bi biệt theo.
Mộ t s ố trung tâm tư v ấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm (Hello work) cũng có ngư ờ i d ị ch.
Bả ng li ệ t kê các trung tâm tư v ấ n gi ớ i thi ệ u vi ệ c làm dành cho ngư ờ i nư ớ c ngoài

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf

 

 

Tham khả o: Trung tâm ph ụ c v ụ ủ ng h ộ và hư ớ ng d ẫ n thuê d ụ ng ngư ờ i lao đ ộ ng nư ớ c ngoài Shinjyuku “Hư ớ ng d ẫ n s ử d ụ ng ” (Đo ạ n th ứ 2 t ừ trên)

Trung tâm ph ụ c v ụ tuy ể n d ụ ng ngư ờ i nư ớ c ngoài Tokyo “Hư ớ ng d ẫ n cho sinh viên nư ớ c ngoài: cách đăng ký xin vi ệ c”(Đoạ n th ứ 1 t ừ dư ớ i)

 

 

 

 

 

 

Tiền

14Apr 2020 Nagasaki-Ken

●Cuộc sống và thuế

Nhữ ng ng ư ờ i sinh s ố ng ở Nh ậ t B ả n t ừ 1 năm tr ở lên, cho dù là ng ư ờ i ngo ạ i qu ố c, n ế u có m ộ t m ứ c thu nh ậ p nh ấ t đ ị nh nào đó thì cũng ph ả i có nghĩa v ụ n ộ p thu ế nh ư ng ư ờ i Nh ậ t. Tr ư ớ c tiên, chúng ta hãy tìm hi ể u t ổ ng quát v ề thu ế ở Nh ậ t B ả n.

 

●Các loại thuế

Thuế ở Nh ậ t B ả n đư ợ c chia làm hai lo ạ i l ớ n là thu ế n ộ p cho nhà nư ớ c và thu ế đ ị a phương n ộ p cho t ỉ nh, thànhph ố ho ặ c cho phư ờ ng, xã nơi đang sinh s ố ng. Lo ạ i hình tiêu bi ể u c ủ a thu ế n ộ p cho nhà nư ớ c là thu ế thu nh ậ p,thu ế cư trú và thu ế xe hơi thu ộ c v ề thu ế đ ị a phương. Thêm vào đó, thu ế n ộ p cho nhà nư ớ c và thu ế đ ị a phương đư ợ c chia làm hai lo ạ i là thu ế n ộ p tr ự c ti ế p và thu ế n ộ p gián ti ế p. Thu ế thu nh ậ p và thu ế cư trú thu ộ c v ề thu ế tr ự c ti ế p, thu ế tiêu th ụ thu ộ c v ề thu ế gián ti ế p.

 

●1 Thu ế thu nh ậ p

Thuế thu nh ậ p là thu ế đánh trên thu nh ậ p c ủ a m ộ t cá nhân nào đó k ể t ừ ngày 1 tháng 1 đ ế n h ế t ngày 31 tháng 12 tro ng m ộ t năm. Trong kho ả ng th ờ i gian t ừ ngày 16 tháng 2 đ ế n ngày 15 tháng 3 năm sau ph ả i ti ế n hành khai báo xác nh ậ n (tham kh ả o ở (2) khai báo xác nh ậ n ). Tuy nhiên, cho dù cùng là ngư ờ i nư ớ c ngoài, nhưng ph ạ m vi n ộ p thu ế và thu ế ph ả i n ộ p là khác nhau gi ữ a ngư ờ i đ ị nh cư và ngư ờ i không đ ị nh cư.

 

● Người định cư và người không định cư Ngư
ờ i đ ị nh cư là ngưòi có đ ị a ch ỉ t ạ i Nh ậ t, ho ặ c là ngư ờ i có đ ị a ch ỉ c ố đ ị nh hơn 1 năm tính cho đ ế n th ờ i đi ể m hi ệ n t ạ i. Theo qui t ắ c thì nh ữ ng ngư ờ i này cũng ph ả i n ộ p thu ế như ngư ờ i Nh ậ t.
Ngư ờ i không đ ị nh cư là ngư ờ i không thu ộ c nhóm đ ị nh cư như nêu ở trên, nh ữ ng ngưòi thu ộ c nhóm này theo quit ắ c ph ả i n ộ p thu ế b ằ ng 20% thu nh ậ p.

 

● Phương thức nộp thuế (khai báo xác nhận và trưng thu tại nguồn)
Nhữ ng ngư ờ i buôn bán t ự mình tính toán thu nh ậ p và các kho ả n kinh phí, thu ế má, và tr ự c ti ế p khai báo cho chi c ụ c thu ế . Hình th ứ c này g ọ i là “khai báo xác nh ậ n”.
M ặ t khác, nh ữ ng ngưòi nh ậ n lương và ti ề n thư ở ng t ừ công ty, ch ẳ ng h ạ n như nhân viên công ty, thì không c ầ n ph ả i khai báo xác nh ậ n.M ỗ i tháng t ạ i công ty s ẽ tr ự c ti ế p ti ế n hành tr ừ thu ế thu nh ậ p t ừ ti ề n lương và n ộ p thu ế .
Hình th ứ c này g ọ i là “trưng thu t ạ i ngu ồ n”.

 

●Thu ế cư trú

Thuế cư trú là h ộ i phí mà b ạ n ph ả i chi tr ả cho vi ệ c sinh s ố ng t ạ i nơi b ạ n đang cư trú hi ệ n t ạ i. Thu ế cư trú đư ợ c
tính t ừ ti ề n quân bình và ti ề n thu nh ậ p c ủ a b ạ n.

 

 

*Trong trườ ng h ợ p c ủ a 23 qu ậ n t ạ i Tokyo thì thu ế cư trú bao g ồ m “thu ế dân đ ặ c bi ệ t” và “thu ế dân th ủ đô”.
Còn ở các đ ị a phương khác thì thu ế cư trú bao g ồ m “thu ế dân t ỉ nh ” và “thu ế thành ph ố , phư ờ ng xã”

 

●Khai báo thuế cư trú

Nhữ ng ngư ờ i có đ ị a ch ỉ ở thành ph ố , phư ờ ng xã có nghĩa v ụ ph ả i khai báo thu ế cư trú đ ế n phòng hành chính
khu v ự c trong th ờ i h ạ n t ừ ngày 16 tháng 2 đ ế n ngày 15 tháng 3 c ủ a năm đó .

T uy nhiên trong trư ờ ng h ợ p sau thì không c ầ n ph ả i khai báo.
・Ngư ờ i làm công ăn lương, ho ặ c ngư ờ i nh ậ n lương hưu mà trong năm trư ớ c không có thu nh ậ p nào khác ngoài hai kho ả n này.
・ Ngư ờ i đã ti ế n hành khai báo xác nh ậ n thu ế thu nh ậ p
・ Ngư ờ i n ằ m trong trư ờ ng h ợ p đ ặ c bi ệ t theo qui đ ị nh c ủ a thành ph ố , phư ờ ng xã đó.

 

●Cách nộp thuế cư trú (trưng thu đặc biệt và trưng thu thông thường)
Có 2 cách đ ể n ộ p thu ế cư trú là trưng thu đ ặ c bi ệ t và trưng thu thông thư ờ ng.

 

・Trưng thu đ ặ c bi ệ t

Là phương pháp tr ừ tr ự c ti ế p ra t ừ thu nh ậ p, công ty nơi ngư ờ i có thu nh ậ p s ẽ tr ừ ra s ố ti ề n này h ằ ng tháng
và s ẽ t ậ p h ợ p l ạ i đ ể n ộ p vào kho ả ng đ ế n h ế t ngày 10 c ủ a tháng ti ế p theo.

 

・Trưng thu thông thư ờ ng

Nh ữ ng doanh nghi ệ p cá nhân, nông dân, ngư ờ i buôn bán t ự do thì n ộ p 4 l ầ n trong 1 nă m theo t ờ thông báo đư ợ c g ử i t ừ phòng hành chính c ủ a thành ph ố , phư ờ ng xã vào tháng 6 h ằ ng năm. Phư ơ ng th ứ c n ộ p là thông qua bưu đi ệ n ho ặ c ngân hàng g ầ n nh ấ t. Ngoài ra có th ể s ử d ụ ng phương pháp rút ti ề n t ừ tài kho ả n trong ngân hàng ho ặ c bưu đi ệ n.

 

●Thu ế tiêu th ụ

Thuế tiêu th ụ là thu ế thu ế đánh vào nh ữ ng lo ạ i hàng hoá khi mu a ở siêu th ị ho ặ c nh ữ ng hàng hoá khác. Thu Thuế susuất là 10%. Giá hàng hoá ghi trên s ả n ph ẩ m ở Nh ậ t B ả n bao g gồm c cả hai trư trườnghhợp l là trưtrường h hợp trong s sản ph phẩm v và ddịch v vụ giá đã ttính thu ế tiêu th thụ vvà trưtrường h hợp chưa t tính thu thuế tiêu th thụ.
・Ti ề n thuê nhà
・ L ệ phí hành chính
・ D ị ch v ụ b ả o hi ể m đi ề u dư ỡ ng, ngành phúc l ợ i xã h ộ i .v..v..
・ M ộ t kho ả n nh ấ t đ ị nh c ủ a ti ề n h ọ c phí, ti ề n nh ậ p h ọ c, l ệ phí d ự thi, ti ề n xây d ự ng cơ s ở v ậ t ch ấ t .v.v…

Về thuế Thông tin liên lạc
Thuế quốc giaNagasaki, Văn phòng tư vấn thuế, Cục thuế quốc gia Fukuoka (6-26 Matsugaedacho, thành phố Nagasaki)
THL:095-822-4231
Thuế tỉnh] Sở thuế tổng hợp tỉnh Nagasaki TEL:095-895-2212(Trực tiếp
Thuế thành phố] Cơ quan thuế của mỗi văn phòng thành phố

 

7.Qui t ắ c cơ b ả n c ủ a cách đ ổ rác, ngày thu rác

13Apr 2020 Nagasaki-Ken

Rác ở gia đình thì s ẽ thu gom theo các c ấ p như t hành ph ố , phư ờ ng xã.v.v… nhưng s ẽ ph ả i đ ổ rác vào ngày đã đư ợ c qui đ ị nh trư ớ c và ph ả i theo m ộ t phương pháp đư ợ c qui đ ị nh. Lúc đ ầ u ph ả i nh ậ n sách hư ớ ng d ẫ n đ ổ rác ở phòng hành chính khu v ự c đ ể n ắ m ch ắ c l ạ i nơi đ ổ rác, ngày và th ờ i gian đ ổ c ủ a các lo ạ i rác . N ế u b ạ n ở nhà chung cư thì hãy h ỏ i l ạ i văn phòng qu ả n lý nhà chung cư.

 

●Phân lo ạ i rác Tùy t

Tùy từ ng nơi cách phân lo ạ i rác s ẽ khác nhau nhưng ít nh ấ t có 3 lo ạ i chính là rác cháy đư ợ c, rác không cháy đư ợ c và rác thô, l ớ n. Đ ạ i th ể s ẽ theo cách phân lo ạ i dư ớ i đây.

 

Chú ý:
-Ở t ừ ng khu v ự c có nhi ề u cách vi ế t khác nhau v ề các lo ạ i rác.
-Thư ờ ng thì nh ữ ng lo ạ i rác nhi ệ t đ ộ cao mà khi đ ố t s ẽ phát sinh khí đ ộ c hay làm h ỏ ng lò đ ố t đư ợ c coi là rác không cháy đư ợ c. Nhưng g ầ n đây, ở t ừ ng khu v ự c vi ệ c phân lo ạ i rác s ẽ khác nhau cho nên c ầ n ph ả i chú ý.
-Có th ự c t ế là cho dù là rác cháy đư ợ c nhưng vì qui t ắ c c ủ a khu v ự c hay cách x ử lý rác nên ph ả i phân thành lo ạ i không cháy đư ợ c.
-Rác đư ợ c phân ra trên quan đi ể m là có thiêu đ ố t hay không, ho ặ c là rác tài nguyên hay không, đó như là qui đ ị nh c ủ a t ừ ng khu v ự c ch ứ không h ẳ n là tính v ậ t lý cháy đư ợ c hay không.

 

●Đ ổ b ấ t h ợ p pháp

Rác đổ không thích h ợ p s ẽ không đư ợ c thu gom. Vi ệ c t ự ý đ ổ rác ngoài khu v ự c qui đ ị nh s ẽ b ị ph ạ t n ặ ng trên pháp lu ậ t. Chính vì không ch ỉ là gây khó c h ị u cho ngư ờ i s ố ng xung quanh mà là gây h ạ i đ ế n môi trư ờ ng nên tuy ệ t đ ố i không đư ợ c đ ổ rác b ấ t h ợ p pháp.

 

●Đi ề u l ệ phòng c ấ m x ả rác b ừ a bãi

Điề u l ệ phòng c ấ m nh ữ ng vi ệ c như v ứ t tàn thu ố c lá, lon, chai không ở đư ờ ng đư ợ c qui đ ị nh ở h ầ u h ế t các cơ quan hàn h chính khu v ự c, trư ờ ng h ợ p x ấ u s ẽ b ị ph ạ t ti ề n hay b ị công b ố danh tính. Cho dù không có đi ề u l ệ này đi n ữ a cũng đ ừ ng x ả rác b ừ a bãi.

 

●V ề cách x ử lý rác thô,l ớ n

Trừ máy đi ề u hòa, tivi, t ủ l ạ nh, t ủ đông l ạ nh, máy gi ặ t thì phương pháp thu gom nh ữ ng đ ồ đi ệ n hay đ ồ gia đình l ớ n tùy t ừ ng khu v ự c s ẽ khác nhau.
Cũng có nhữ ng khu qui đ ị nh ngày đ ổ rác, cũng có nh ữ ng khu ph ả i liên l ạ c v ớ i phòng hành chính và đ ổ vào ngày đư ợ c qui đ ị nh. Cũng có nh ữ ng khu mà ph ả i làm nhi ề u th ủ t ụ c và tr ả l ệ phí tùy đ ộ l ớ n và tính ch ấ t c ủ a đ ồ th ả i.

Về cách đ ổ rác thô, l ớ n hãy h ỏ i l ạ i phòng hành chính khu v ự c hay văn phòng ph ụ trách v ệ sinh. Khi chuy ể n nhà ch ẳ ng h ạ n s ẽ phát sinh m ộ t lư ợ ng l ớ n rác thô, l ớ n khi đó hãy bàn v ớ i phòng hành chính.

 

●Các đ ồ đi ệ n gia d ụ ng thu ộ c đ ố i tư ợ ng tái ch ế

Dự a theo Lu ậ t Tái thương ph ẩ m hóa đ ồ cơ khí gia đình (Lu ậ t tái ch ế đ ồ đi ệ n gia d ụ ng), máy đi ề u hòa, tivi, t ủ
l ạ nh, t ủ đông l ạ nh, máy gi ặ t không th ể thu gom nhi ề u cùng m ộ t lúc. Hãy nh ờ đ ế n c ử a hàng đã mua hay các c ử a
hàng mua l ạ i và tr ả l ệ phí.

 

 

 

6.Đư ờ ng nư ớ c

10Apr 2020 Nagasaki-Ken

Đườ ng nư ớ c ăn và nư ớ c th ả i khi s ử d ụ ng đ ề u ph ả i đăng ký và ph ả i tr ả ti ề n. Đư ờ ng nư ớ c th ả i thì tùy t ừ ng khu v ự c có nơi thì trang thi ế t b ị đ ầ y đ ủ , cũng có nơi không. Cách tr ả ti ề n s ẽ khác nhau nên ban đ ầ u hãy xác nh ậ n ở c ử a liên h ệ c ủ a phòng hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

●M ở và ng ừ ng đư ờ ng nư ớ c

Đ ể b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng nư ớ c hay ng ừ ng s ử d ụ ng nư ớ c khi chuy ể n nhà ch ẳ ng h ạ n, hãy liên l ạ c v ớ i tr ụ s ở c ấ p nư ớ c c ủ a t ừ ng khu v ự c hay là b ộ ph ậ n ph ụ trách đư ờ ng nư ớ c ở phòng quan hành chính kh u v ự c r ồ i thông báo đ ị a ch ỉ ,h ọ tên, ngày chuy ể n nhà và h ỏ i cách tr ả ti ề n.
Về ti ề n nư ớ c thì có nhi ề u nơi c ứ 2 tháng m ớ i ki ể m tra đ ồ ng h ồ nư ớ c 1 l ầ n nhưng tùy t ừ ng khu v ự c có th ể ki ể m tra 1 tháng 1 l ầ n. Sau khi ki ể m tra đ ồ ng h ồ nư ớ c s ẽ đư ợ c trao phi ế u chi t i ế t và đư ợ c yêu c ầ u thanh toán ti ề n,
nguyên t ắ c tr ả ti ề n b ằ ng chuy ể n s ổ hay tr ả t ạ i ngân hàng ho ặ c c ử a hàng ti ệ n d ụ ng 24/24h đ ề u gi ố ng v ớ i đi ệ n và ga.

 

●S ự c ố đư ờ ng nư ớ c

Nh ữ ng lúc đư ờ ng nư ớ c b ị s ự c ố như n ứ t ố ng thì dùng m ả nh v ả i qu ấ n l ạ i cho nư ớ c kh ỏ i p hun ra xung quanh r ồ i v ặ n khóa vòi theo chi ề u kim đ ồ ng h ồ , trư ớ c m ắ t c ứ ng ắ t nư ớ c r ồ i nh ờ s ử a ch ữ a. Hãy g ọ i đ ế n b ộ ph ậ n ph ụ trách đư ờ ng nư ớ c c ủ a phòng hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

●Nư ớ c th ả i, nư ớ c nhà v ệ sinh

Dị ch v ụ nư ớ c th ả i s ẽ đư ợ c ti ế n hành cùng lúc khi b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng đư ờ ng nư ớ c. Ti ề n phí nư ớ c th ả i đư ợ c yêu c ầ u tr ả cùng v ớ i ti ề n nư ớ c, ứ ng v ớ i s ố nhân kh ẩ u hay lư ợ ng nư ớ c đã dùng.

Ngoài ra,ở nh ữ ng gia đình không b ắ t đư ờ ng ố ng nư ớ c th ả i thì s ẽ đư ợ c hút nư ớ c v ệ sinh. Thư ờ ng thì s ẽ liên l ạ c tr ự c ti ế p v ớ i ngư ờ i chuyên nghi ệ p đã đư ợ c cơ quan hành chính c ấ p phép đ ể h ọ đ ế n làm giúp. V ề ti ề n phí thì đư ợ c tính theo lư ợ ng nư ớ c đư ợ c hút hay s ố nhân kh ẩ u trong nhà tùy qui đ ị nh c ủ a nơi đó. C ụ th ể hãy h ỏ i cơ quan hành chính thành ph ố , phư ờ ng xã.

 

 

4.Đi ệ n

09Apr 2020 Nagasaki-Ken

●Cách b ắ t đ ầ u s ử d ụ ng đi ệ n v à ti ề n đi ệ n

Điệ n thì đư ợ c cung c ấ p vào t ậ n nhà thông qua đ ồ ng h ồ đi ệ n nhưng ở nh ữ ng nhà không s ử d ụ ng thì ng ừ ng cung c ấ p đi ệ n. Trư ớ c khi vào ở hãy liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n đ ể mình có th ể s ủ d ụ ng đi ệ n. Khi xong t ấ t c ả th ủ t ụ c ch ỉ c ầ n g ạ t c ầ u dao là có th ể s ử d ụ ng đi ệ n. Đi ệ n áp tiêu chu ẩ n thư ờ ng dùng ở các gia đình Nh ậ t là 100 vôn.V ớ i nh ữ ng đ ồ đi ệ n không ph ả i c ủ a Nh ậ t thì s ẽ khác đi ệ n áp nên mua nh ữ ng b ộ đi ề u ch ỉ nh đi ệ n áp ở các c ử a hàng
đi ệ n.
Tiề n đi ệ n thì m ỗ i tháng ngư ờ i ph ụ trách s ẽ ki ể m tra đ ồ ng h ồ đ i ệ n 1 l ầ n 1 tháng, và phi ế u chi ti ế t có ghi ti ề n ph ả i tr ả s ẽ đư ợ c g ử i đ ế n nhà. Vi ệ c tr ả ti ề n có th ể dùng s ổ ngân hàng c ủ a mình chuy ể n ti ề n b ằ ng các máy t ự đ ộ ng ho ặ c có th ể tr ả t ạ i ngân hàng, bưu đi ệ n hay các c ử a hàng ti ệ n d ụ ng m ở 24/24h.

 

●T ầ n s ố sóng

Tầ n s ố sóng c ủ a đi ệ n xoay chi ề u đư ợ c s ử d ụ ng ở Nh ậ t thì vùng Đông Nh ậ t B ả n là 50Hz, Tây Nh ậ t B ả n là 60Hz.
Các đ ồ đi ệ n đư ợ c bán t ạ i Nh ậ t h ầ u như đ ề u đ ố i ứ ng v ớ i c ả 2 lo ạ i sóng, không v ấ n đ ề gì. Nhưng khi chuy ể n nhà đ ế n vùng khác t ầ n s ố ho ặ c vùng giáp ranh 2 lo ạ i t ầ n s ố mà không bi ế t t ầ n s ố đi ệ n ở vùng đó thì nên h ỏ i l ạ i ở các c ử a hàng đi ệ n.

 

●Khi b ị ng ắ t đi ệ n

Nế u đi ệ n t ự nhiên ng ắ t thì nên ki ể m tra l ạ i c ầ u dao. C ầ u dao thư ờ ng ở trên tư ờ ng ho ặ c ở ch ỗ trên c ử a vào nhà,khi vào ở nên xem trư ớ c. N ế u c ầ n c ủ a c ầ u dao ở dư ớ i thì đ ẩ y nó lên nút “nh ậ p” ở trên. Trư ờ ng h ợ p làm th ế mà v ẫ n m ấ t đi ệ n thì hãy liên l ạ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n. Lúc này thì c ầ n s ố hi ệ u t ờ cam k ế t.
Thêm nữ a dù không ph ả i b ị ng ắ t đi ệ n nhưng n ế u s ử d ụ ng cùng lúc nhi ề u đ ồ đi ệ n thì có th ể đi ệ n s ẽ t ự ng ắ t. N ế u c ầ n c ủ a c ầ u dao ở dư ớ i thì trư ớ c tiên rút dây c ắ m c ủ a các đ ồ đi ệ n đang dùng r ồ i m ớ i đ ẩ y c ầ n c ầ u dao lên trên.

 

●D ừ ng đi ệ n (khi chuy ể n nhà)

Khi v ề nư ớ c hay khi chuy ể n nhà thì ph ả i liên l ạ c trư ớ c v ớ i công ty c ấ p đi ệ n ít nh ấ t là 3 đ ế n 4 ngày r ồ i t hông báo h ọ tên đ ị a ch ỉ , ngày chuy ể n nhà, đ ị a ch ỉ m ớ i, s ố hi ệ u cam k ế t khách hàng, r ồ i làm theo s ự ch ỉ d ẫ n c ủ a nhân viên.
Vi ệ c thanh toán ti ề n đi ệ n ngoài vi ệ c tr ả b ằ ng s ổ ngân hàng thì có th ể nh ờ g ử i phi ế u thanh toán đ ế n đ ị a ch ỉ m ớ i.

 

PREV12345
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com